Informacje - Oddział w Gdańsku

2015.06.16

Więcej

W ramach konsultacji społecznych zgodnie z prośbą: http://www.sgp.geodezja.org.pl/nasza-dzialalnosc/informacje/286-projekt-kodeksu-budowlanego-konsultacje - oddział gdański SGP przedłożył uwagi kol. Ryszarda Rus do wersji Ustawy z dnia ..…. r. Kodeks budowlany _ projekt z dnia 25 maja 2015 r.

1/. Bardzo dobrze, że odstąpiono od KODEKSU URBANISTRYCZNO-BUDOWLANEGO (KU-B) i ograniczono się do spraw budowlanych (KB) - tylko dlaczego KODEKS ? To taka moda w legislacji ?

2/. Podnoszony już wielokrotnie wniosek, a mianowicie BRAK DEFINICJI „Operat geodezyjny". W naszym PGiK „operat geodezyjny" w ogóle nie występuje, a w projekcie Kodeksu Budowlanego (analogicznie jak w Prawie Budowlanym) jest lakoniczny zapis ze słownika art. 3.5) dokumentacja budowy - zgłoszenie, decyzję o pozwoleniu na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz etapów budowy, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów;

3/. Nadal nie uznaje się GEODETY uczestnikiem procesu budowlanego (art. 57) - tak jak w poprzednich wersjach KU-B geodeta również nie był uczestnikiem procesu inwestycyjno-budowlanego. To m.in. konsekwencja BRAKU geodetów w składzie Komisji Kodyfikującej Prawa Budowlanego (KKPB) !

TRZEBA WALCZYĆ DALEJ – to my geodeci „pierwsi wchodzimy na plac budowy i ostatni z niego schodzimy” czyli co NIE JESTEŚMY UCZESTNIKIEM PROCESU BUDOWLANEGO ? pytamy członków KKPB …

4/. Statystyka projektu Kodeksu Budowlanego (KB) analogicznie jak Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (KU-B) jest brutalna na 197 stronach projektu AŻ lub TYLKO 28 razy wymieniono geodezję, w tym najistotniejsza część to art. 107 - tylko DLACZEGO nie jest on samodzielnie (w całości) odniesiony do sprawy określenia zasad wydania „naszego” rozporządzenia o rodzajach i zakresie opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, a jest powiązany w § 1 z „Obiektem budowlanym, budowanym na podstawie udzielonej zgody budowlanej …”. 

5/. Proponujemy MAKSYMALNIE skupić się na treścią art. 107 § 2 i § 3 tj. opracować profesjonalne tezy tego rozporządzenia i konsekwentnie zadbać o ich realizację (nota bene wg. zasad wydawania nowej ustawy projekt takiego rozporządzenia MUSI być przedłożony do konsultacji) – pytanie DLACZEGO BRAK projektu „naszego rozporządzenia” w przepisach wprowadzających Kodeks Budowlany ?

6/. Na koniec drobna, ale istotna uwaga do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia ………………… 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. OTÓŻ w § 3. Określa się wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia - w wzorze zał. Nr 3 brak nr księgi wieczystej ! 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zgłosiło m.in. wniosek aby rozszerzono listę uczestników procesu budowlanego o inspektora nadzoru geodezyjnego ...

CZYTAJ: https://geoforum.pl/?page=news&id=20251&link=co-geodeci-zmieniliby-w-kodeksie-budowlanym-&menu=46819,46868 

 

2015.05.19

Więcej

W imieniu Prezesa zapraszam na zebranie Zarządu Oddziału w dniu 28 maja 2015 r. (czwartek) w siedzibie NOT - Gdańsk, ul. Rajska 6, sala C. Rozpoczęcie o godzinie 13:00. Proszę członków oddziału o informację zwrotną obecności na zebraniu. 

Z pozdrowieniami,
Barbara Kaczmarczyk
Sekretarz ZO SGP w Gdańsku 
CZYTAJ:  Zaproszenie 

2015.04.24

Więcej

W dniu 23 kwietnia 2015 roku Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku zorganizował szkolenie nt. „Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na funkcjonowanie powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonywanie prac geodezyjnych”.

W sali B budynku NOT zebranych przywitał Ryszard Cieślukowski – Prezes Oddziału. Szkolenie prowadził Mirosław Puzia - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego omawiając następujące zagadnienia:

  • Odpowiedzialność zawodowa w tym rzecznik dyscyplinarny oraz wojewódzka komisja dyscyplinarna.
  • Praca geodezyjna i nowe zasady jej zgłaszania w tym m.in. obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej przez ODGiK jaki i protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia.
  • Ewidencja Gruntów i Budynków oraz nowe zasady jej aktualizacji
  • GESUT oraz nowe zasady uzgadniania projektowanych sieci
  • Udostępnianie materiałów PZGiK w tym licencja na wykorzystanie udostępnionych materiałów oraz ustalanie wysokości opłaty za udostępnienie materiałów.

W szkoleniu uczestniczyło ponad 100 osób w tym ca 75 % pracowników administracji geodezyjnej. Zadano prowadzącemu wiele pytań na które udzielił szczegółowych odpowiedzi. Dyskusja trwała jeszcze wiele minut po zakończeniu szkolenia. Było to już 3 spotkanie z Mirosławem Puzia i umówiono się na kolejne … 

Galeria foto: https://plus.google.com/photos/111850026676418648160/albums/6141216465656347585?authkey=CPL8sbiMxoG9iwE 

W uzupełnieniu: http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/dzialalnosc/biuletyn/209-prezentacje oraz prezentacje z XI sympozjum „Krakowskie spotkania z INSPIRE”: http://inspire.krakow.pl/?id=2 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności