Informacje - Oddział w Gdańsku

2016.04.27

Więcej

30 kwietnia br. mija termin REJESTRACJI STANDARDOWEJ uczestnictwa w obchodach 70-lecia oddziału SGP w Gdańsku. 

AGENDA KONGRESU  a wkrótce KOMUNIKAT III z PROGRAMEM KONGRESU

ZAPRASZAMY !

Sprawdź i zapamiętaj !

2016.04.14

Więcej
14 kwietnia 2016 r. [czwartek] w siedzibie „NOT” w Gdańsku, ul. Rajska 6 (sala E) o godzinie 13:00 odbyło się otwarte zebranie gdańskiego Zarządu Oddziału SGP.
Chwilą ciszy uczczono  pamięć zmarłego kol. prof. Adama Żurowskiego.
W imieniu KO BKG'2016 do Komitetu Honorowego kongresu zaproszono kol. Prezesa Ryszarda Cieślukowskiego. 
Zrealizowano następujący program zebrania:
1/. Informacja o aktualnej sytuacji w geodezji, w tym posiedzenie ZG SGP z dnia 6.04.br.
Kol. Ryszard Rus złożył sprawozdanie z przebiegu obrad Zarządu Głównego.
2/. Analiza sytuacji w ODGiK-Gdańsk.
Dyrektor Wydziału Geodezji UM Gdańsk kol. Bogumił Koczot, wspólnie z Geodetą Województwa Pomorskiego kol. Tomaszem Jewsienia przedstawili nurtujące problemy w prowadzeniu i obsłudze ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. W burzliwej dyskusji uzgodniono możliwości poprawy ich funkcjonowania.
3/. Omówienie spraw związanych z organizacją obchodów 70–lecia SGP w Gdańsku.
Kol. Ryszard Rus poinformował zebranych o stanie zaawansowania prac w przygotowaniu kongresu, w tym o sukcesie w organizacji 2 szkoleń stanowiących oficjalny początek obchodów jubileuszu. W uzupełnieniu kol. Barbara Kaczmarczyk przedstawiła wyniki ankiety jaką wypełnili uczestnicy szkoleń. Są one tak ciekawe, że zebrani uznali je jako tezy do planu pracy oddziału. 
4/. Przyjęcie stosownych uchwał, w tym na temat nowych członków SGP.
Z zadowoleniem należy przekazać informację, że przyjęto 11 nowych (młodych) członków SGP.
Przyjęto uchwałę o konieczności aktualizacji listy członków oddziału w tym windykacji składek członkowskich.
5/. Sprawy bieżące.
ZO akceptuje możliwość zawarcie porozumienia o objęciu patronatem PSB w Gdańsku z ukierunkowaniem na uczniów Technikum Geodezyjnego.
Organizuje się grupa chętnych na wyjazd w czerwcu, na obchody 70-lecia ZO Wrocław połączone z posiedzeniem ZG SGP.
Kol. Jakub Szulwic zaprosił na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Uczelnianego Hevelius, które odbędzie się 29 kwietnia br. WYNIKI WYBORÓW: Prezesem Koła Hevelius i Członkiem Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku została wybrana Kol. Daria Filipiak-Kowszyk. Członkami Zarządu Koła zostali wybrani: Kol. Katarzyna Bobkowska i Kol. Szymon Bloch.
 
ZAPRASZAŁA w imieniu Prezesa ZO i protokółowała
           Barbara Kaczmarczyk - sekretarz ZO 

2016.04.12

Więcej

W dniu 12 kwietnia 2016 r., jako konsekwencja ustaleń spotkania z 8 marca br., w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Oddziału SGP w Gdańsku, odbyło się 2 spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego BKG’2016 z SENIORAMI, reprezentantami gdańskiego Koła Seniorów SGP. Chwilą ciszy uczczono pamięć o kol. prof. Adamie Żurowskim. Tak jak miesiąc temu obecni byli kol.: Piotr Góral (rocznik 1932), Zbigniew Koziarz (rocznik 1931), Artur Orzeł (rocznik 1932) oraz Mieczysław Szułczyński (rocznik 1927), a także Jan Gładki (rocznik 1936). Tadeusz Kalinowski (rocznik 1937), Krzysztof Rylik (rocznik 1935) oraz Romuald Żołędziejewski (rocznik 1932). Kolejną grupę weteranów zawodu zaproszono do KOMITETU HONOROWEGO Kongresu.

Wspominano koleżanki i kolegów, którzy wnieśli swym działaniem społeczno-zawodowym wiele inicjatyw na rzecz geodetów, kartografów, klasyfikatorów, rzeczoznawców. Z zadowoleniem należy odnotować, że decyzja o przygotowaniu KALENDARIUM wydarzeń z okresu 70 lat działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Pomorzu i Warmii była przysłowiowym „STRZAŁEM w 10”. Pani Ewa Witkowska – Dyrektor WBGiTR w Gdańsku (nota bene zaproszona do Komitetu Honorowego BKG) udostępniła historię biura, a kol. Zbigniew Koziarz materiały 95-lecia Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Do opracowania włączyli się również koledzy z Elbląga: Janusz Augustynowicz (rocznik 1943) oraz Wiesław Rynkiewicz (rocznik 1940). Kalendarium będzie udostępnione uczestnikom kongresu ...

Galeria FOTO autorstwa Basi Kaczmarczyk.

2016.04.01

Więcej
W dniu 4 marca br. w NOT-Gdańsk odbyło się SZKOLENIE nr 1, które stanowiło jednocześnie rozpoczęcie obchodów jubileuszu 70-lecia gdańskiego oddziału SGP. Kolega Ryszard Rus w imieniu ZO SGP oraz Komitetu Organizacyjnego BKG'2016 powitał uczestników szkolenia (70 osób) i wręczył Tomaszowi JEWSIENI (Geodeta Województwa Pomorskiego) zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym kongresu. 
Szkolenie nr 1 prowadziła kol. Miłka Pietrzak. Podczas 6 godzinnych zajęć, zaprezentowano ponad 600 slajdów nt. EGiB, granic działek ewidencyjnych i nieruchomości oraz linii brzegu. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały ze szkolenia w postaci plików pdf na specjalnie przygotowanym gadżecie, którego sponsorem była firma DIAZ z Gdańska. Galeria FOTO autorstwa kol. Basi Kaczmarczyk.
 
Kolejne szkolenie odbyło się 4 kwietnia br. Prowadzącym był kol. Mirosław Puzia (Śląski WINGiK) nt. „Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej”. Zrealizowany został następujący plan szkolenia:
  • Powiatowy GESUT oraz koordynacja usytuowania projektowanych sieci
  • Baza BDOT500 oraz Mapa Zasadnicza, jako standardowe opracowanie kartograficzne
  • Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa po zmianie PB

Podczas 6 godzinnych zajęć, zaprezentowano ponad 200 slajdów. Na zakończenie długotrwała dyskusja zapewne nie rozwiała wszystkich wątpliwości w sprawie najczęściej popełnianych błędów przez Wykonawców oraz Weryfikatorów prac geodezyjnych w PODGiK. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały w postaci plików pdf na specjalnie przygotowanym gadżecie, którego sponsorem była firma OPEGIEKA z Elbląga.

Kolejny punkt programu obchodów 70-lecia SGP w Gdańsku to BAŁTYCKI KONGRES GEODEZYJNY. Zapraszamy 

2016.03.26

Więcej

Prof. dr hab. inż. Adam ŻUROWSKI  [3.03.1929 – 25.03.2016]

Urodził się we Lwowie. W roku 1949 po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Jeleniej Górze, rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej, które ukończył w 1955 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera nauk technicznych, specjalność konstrukcje budowlane. Już w roku 1953 rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Geodezji na Wydziale Budownictwa, z którą związał się na całe swoje życie zawodowe. W latach 1959 - 1964 odbył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety, specjalność geodezja inżynieryjno-przemysłowa.

12 maja 1992 roku z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy otrzymał tytuł Profesora Nauk Technicznych.

W latach 1978 - 1981 pełnił funkcję z-cy dyrektora Instytutu Hydrotechniki, w latach 1984 - 1990 prodziekana ds. Nauki Wydziału Hydrotechniki, zaś w latach 1990 - 1993 funkcję dziekana. Od roku 1985 pełnił funkcję kierownika Katedry Geodezji.

Opublikowany dorobek naukowy obejmuje ogółem ponad 100 pozycji (19 w językach obcych) w tym 94 indywidualnych, 16 współautorskich oraz 3 książki i 4 skrypty. Prof. Adam Żurowski był autorem ponad 110 opinii i recenzji, w tym 5 opinii o nadanie tytułu naukowego profesora, 1 recenzji pracy habilitacyjnej, 4 recenzji prac doktorskich oraz 16 recenzji wydawniczych książek, podręczników i skryptów dla studentów. Autor ponad 150 opracowań i ekspertyz z dziedziny geodezji inżynieryjnej oraz pomiarów kontrolnych w budownictwie.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej znaczne było zaangażowanie profesora w organizacjach międzynarodowych i krajowych komitetach naukowych, a mianowicie w latach 1988-1992 jako przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich w 4 Komisji Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) „Pomiary hydrograficzne”, w latach 1990-1998 jako członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, zaś w latach 1982-1999 jako członek Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji PAN.

Prof. Adam Żurowski działał aktywnie w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich do którego przystąpił w 1970 roku. W latach 1972-1989 pełnił wiele funkcji, miedzy innymi przewodniczącego Głównej Komisji Morskiej w Gdańsku i Warszawie, członka Zarządu Oddziału w Gdańsku, członka Zarządu Sekcji Geodezji Przemysłowej w Warszawie, członka Zespołu Kwalifikacyjnego ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów w Warszawie. Był również organizatorem Ogólnopolskich Konferencji N-T „Geodezja w gospodarce morskiej”, współorganizatorem Konferencji N-T „Automatyzacja w geodezji” w Warszawie oraz redaktorem Biuletynu Technicznego SGP w Gdańsku. Członek Komitetu Naukowego konferencji naukowo-technicznej pt. „Geodezja dla potrzeb elektrowni jądrowych” zorganizowanej m.in. przez SGP oraz OPGK Gdańsk w dniach 19-21 czerwca 1986 roku, w Żarnowcu na terenie budowy (nieukończonej) pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Prof. Adam Żurowski wyróżniony został  licznymi nagrodami, wyróżnieniami i odznaczeniami państwowymi. Zmarł 25 marca 2016 roku w Gdańsku.

Pogrzebowa Msza Święta w czwartek, 31 marca br. o godz. 12:30 w Parafii Bożego Ciała w Gdańsku, ul. Piecewska 9. Ostatnie pożegnanie odbędzie się o godz. 13:30 na Łostowicach w Gdańsku.

Kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia dla rodziny.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

2016.03.23

Więcej
 
Niech na jigła z jastrowégò jałówca
wënëkô wszëtką chërã i zgniłotã,
Wniese w dëszã snôżi zymk – cepłi, fùl redotë.
A no jôjkò z Wiôldżi Nocë
przëbôcziwô nôpiãkniészé sztërczi z dôrënkama miłotë.
A ne Swiãta Zmartwëchwstaniô Pana
parminiama seją w całym żëcym.

2016.03.12

Więcej

W dniu 8 marca 2016 r., w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Oddziału SGP w Gdańsku, odbyło się spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego BKG’2016 z SENIORAMI, reprezentantami gdańskiego Koła Seniorów SGP: Piotr Góral (rocznik 1932 - Przewodniczący Koła), Zbigniew Koziarz (rocznik 1931), Artur Orzeł (rocznik 1932) oraz Mieczysław Szułczyński (rocznik 1927). Weteranów zawodu zaproszono do KOMITETU HONOROWEGO Kongresu.

Podczas ponad 3 godzinnego spotkania ożyły wspomnienia o PASJI DO ZAWODU. Przypomniano różne zabawne anegdoty z pracy w terenie. Wrócono pamięcią do sprzętu pomiarowego (m.in. amerykańskie teodolity z 4 śrubami ustawczymi), reformy rolnej, komasacji i klasyfikacji gruntów, inwentaryzacji mienia, związkach interdyscyplinarnych w tym z hydrografią, a nawet pracach na „Eksporcie” …

Wspominano koleżanki i kolegów, którzy wnieśli swym działaniem społeczno-zawodowym wiele inicjatyw dla środowiska geomatycznego. Podjęta została decyzja o przygotowaniu KALENDARIUM wydarzeń z okresu 70 lat działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Wybrzeżu. Opracowanie będzie udostępnione uczestnikom Kongresu.

Galeria FOTO [B.Kaczmarczyk]  -

2016.01.24

Więcej

Rok 2016 dla gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich, jest rokiem szczególnym - rokiem Jubileuszu 70-lecia. Obchody Jubileuszu rozpoczynamy od organizacji dwóch szkoleń w Gdańsku, adresowanych do służby geodezyjnej i kartograficznej stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, wykonawców prac geodezyjnych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na uprawnienia zawodowe oraz studentów geodezji przed absolutorium:

  1. W dniu 4 marca 2016 r. (piątek) szkolenie nr 1 poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak, „Procedury i czynności geodezyjno-administracyjne związane z przebiegiem granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości w tym ustalenie linii brzegu”
  2. W dniu 4 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) szkolenie nr 2 poprowadzi mgr inż. Mirosław Puzia, „Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej”.

      ZAPROSZENIE          INFO: Szkolenie NR 1          INFO: Szkolenie NR 2          ZAREKLAMUJ SIĘ

2015.12.28

Więcej

ALFABET  GEODETÓW  na  NOWY  ROK

A [alidada] anioła stróża u boku
B [busola] budżetów milionowych
C [centrowanie] czasu wolnego dla siebie
D [działka] dobrego prawa
E [excentr] ekskluzywnych wakacji
F [faktura] fury pełnej kasy
G [granica] gwiaździstego nieba
H [hektar] horoskopu korzystnego
I [instrukcja] i oprócz tego:
J [justowanie] jasności umysłu
K [kąt] kolorowych chwil
L [libela] lotów wysokich
Ł [łata] łatwych zleceń
M [mapa] miłości do konkurencji
N [niwelator] nieprzemijającej mądrości
O [odczyt] oddechu od codzienności
P [paralaksa] pogodnych dni
R [redukcja] romantycznych wieczorów
S [skala] szalonych nocy
Ś [świadek] świadomych decyzji
T [tyczka] tylko spełnionych marzeń
U [układ] uroku osobistego
W [węgielnica] wiary w sukces
Z [zlecenie] ZDROWIA
Ż [żabka] ŻEBY NAM SIĘ ... 

2015.12.04

Więcej
Zebranie Zarządu Oddziału odbyło się w dniu 15 grudnia 2015 r. (wtorek) w siedzibie "DYREKCYJNA s.c." w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjna 6. 
Zgodnie z programem SPOTKANIA omówiono:
1. Przebieg zebrania Zarządu Głównego SGP z dnia 11.12.2015 r.
2. Przedstawienie kandydatów do odznaczeń z okazji 70 - lecia Oddziału SGP w Gdańsku.
3. Sprawy aktualne (przygotowania do BKG w tym wniosek DUN o dofinansowanie przez MNiSW)
4. Sprawy różne (zestawienie cen przeciętnych za 2015 r., szkolenie w kwietniu'2016)
5. Podjęcie stosownych uchwał (m.in. przyjęcie nowego członka kol. Tomasz Kiełb).
Chwilą ciszy uczczono śmierć kol. Bogdana RÓŻANKA.
Życzenia ŚWIĄTECZNE i noworoczne uczestnicy spotkania składali podczas uroczystej kolacji w Restauracji LaFontaine.
 
Z pozdrowieniami,
Barbara Kaczmarczyk
Sekretarz ZO SGP w Gdańsku 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności