PODSUMOWANIE ROKU 2015 (taryfy, ceny)

Data publikacji: 04.01.2016

W załączniku nr 3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym opublikowana została TARYFA ZRYCZAŁTOWANA ZA TYPOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE BIEGŁYCH Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII [Dz.U. 2013_518]. 

Należności BIEGŁEGO SĄDOWEGO po uwzględnieniu, że stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (w 2015 r. kwota ta wynosiła 1 766,46 zł. – art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy budżetowej na rok 2015, Dz. U. z 2015 r. poz.153).W przypadku gdy, ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. (art. 618b § 3 Kodeksu postępowania karnego, Dz. U. Nr 89 poz. 555 z 1997 r.). W przyjętej ustawie budżetowej na 2016 roku kwota bazowa nie ulega zmianie.

Na łamach grudniowego wydania GEODETY opublikowano wyniki ankiety nt. średnich cen za poszczególne usługi g-k dla wszystkich województw, które nie nastrajają optymistycznie, czemu geodeci dali wyraz w cierpkich komentarzach. Więcej TUTAJ