Historia Oddziału

Okres przedwojenny działalności zawodowo-społecznej geodetów z Pomorza.

Pierwsza wojna światowa zakończyła się klęską wszystkich trzech państw zaborczych. 7 listopada 1918 r. Rada Regencyjna wydala manifest do narodu polskiego, proklamując niepodległość i zjednoczenie Polski. Na początku listopada 1918 r. powołano Naczelną Radę Ludową, jako organ polskiej władzy na terenach byłego zaboru pruskiego. 27 grudnia 1918 r. wybuchło powstanie wielkopolskie, które w konsekwencji przyczyniło się na konferencji paryskiej do uznania i powstania odrodzonego Państwa Polskiego. Postanowieniem Traktatu Wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 r. zobowiązano Niemcy do uznania niepodległości Polski oraz przyznano Polsce Wielkopolskę i Pomorze Wschodnie, jednak bez Gdańska, który otrzymał statut Wolnego Miasta i był pod protektoratem Ligi Narodów. Województwo Pomorskie w okresie II Rzeczypospolitej powstało 12 sierpnia 1919 roku na podstawie Ustawy z dnia 1.08.1919r. "o tymczasowej organizacji zarządu byłej Dzielnicy Pruskiej" z części dawnego zaboru pruskiego. Jednak dopiero po wkroczeniu w styczniu 1921 roku na Pomorze wojsk generała Hallera mogła organizować się administracja polska.

Stolicą województwa był Toruń. Istniały następujące powiaty: pucki do 1928 roku i wejherowski, kartuski, kościerski, Chojnicki, starogardzki, tczewski, gniewski (do 1933 r.), świecki, tucholski, sępoleński, chełmiński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski, brodnicki, działdowski, nowomiejski i grodzki gdyński (od 1929 r.). Głównymi miastami były: Brodnica, Chełmno, Gdynia, Grudziądz, Starogard, Wejherowo. Obecnie część wymienionych miast i powiatów znajduje się w województwie gdańskim, część w województwie kujawsko-pomorskim.

W województwie pomorskim istniał samorząd stopnia wojewódzkiego, który działał na podstawie przepisów pruskich. Organami tego samorządu były: sejmik wojewódzki, wydział wojewódzki oraz starosta krajowy. Na ternie ówczesnego województwa Pomorskiego obowiązywał jeszcze z okresu rozbiorowego kataster pruski. Wszelkie prace pomiarowe uregulowane były instrukcjami technicznymi. Istniały dobrze zorganizowane składnice dokumentacji geodezyjnej. Urzędy katastralne sprawowały nadzór nad działalnością mierniczych, zapewniając jednolity poziom techniczny prac geodezyjnych. Znaczna część robót geodezyjnych była wykonywana przez urzędy katastralne. W pierwszym okresie odzyskania niepodległości w urzędach katastralnych w większości byli zatrudnieni Niemcy. Według ówczesnych przepisów urzędnicy katastralni dzielili się na trzy kategorie: Kategoria I to osoby z wykształceniem akademickim, Kategoria II to osoby z wykształceniem średnim, Kategoria III to osoby z wykształceniem podstawowym. Podstawę zaliczenia urzędnika do kategorii II lub III było odbycie ośmioletniej praktyki i złożenie egzaminu państwowego. Polacy stanowili około 50% urzędników kategorii III. Brak odpowiednio wykwalifikowanej polskiej kadry urzędniczej spowodował redukcję urzędów katastralnych, polegającą na łączeniu dwóch lub trzech powiatów. Z ogólnej liczby 59 urzędów pozostało 41 z czego 25 w województwie poznańskim i 16 w województwie pomorskim.

Znaczny ubytek kadry technicznej urzędów katastralnych na skutek opuszczenia przez personel niemiecki dotychczas zajmowanych stanowisk, spowodował, że władze Polskie po 1920 roku czyniły starania, aby zapewnić ciągłość pracy urzędów katastralnych i zaspokojenia potrzeb ludności. W związku z tym w miejsce opuszczone przez Niemców stanowiska pracy objęli Polacy nieposiadający wykształcenia technicznego, którzy w wyniku długoletniej pracy w urzędach katastralnych zdobywali wiadomości zawodowe. Pierwszymi inżynierami narodowości polskiej, którzy na Pomorzu podjęli pracę po 1920 roku byli: Leon Całka i Ferdynand Roth. W latach 1920-1922 rozpoczęli pracę w Urzędach katastralnych i miejskich biurach pomiarów; Stanisław Laskowski, Kazimierz Kozakiewicz, Franciszek Winny, Leon Kozłowski, Antoni Subkowski.

Poprawa sytuacji kadrowej na Pomorzu następowała dzięki usytuowanej w Poznaniu Szkoły Mierniczo - Melioracyjnej, której absolwenci zasilali obsadę urzędów katastralnych. W latach 30-tych nastąpił napływ absolwentów polskich szkół geodezyjnych stopnia wyższego i średniego.

W tym okresie prace na Pomorzu rozpoczęli między innymi: Modest Kamieński, Stefan Napieralski, Konrad Chyczewski, Brunon Jaster, Alfons Lewandowski, Jan Kowalczuk, Adam Ogonowski, Leonard Koszczyc, Aleksander Sobczak, Antoni Walczuk, Zygmunt Sokołowski, Remigiusz Górecki, Jan Grzybowski, Bolesław Jeleń i Fryderyk Jeleń.

Na terenie wybrzeża, wchodzącego w skład województwa pomorskiego zostało powołane Kierownictwo Pomiarów Pobrzeża, podległe Ministerstwu Robót Publicznych. Do zadań Kierownictwa, które dysponowało dobrze wykształconą kadrą techniczną należały prace związane z pomiarem pasa wybrzeża oraz prace geodezyjne związane z budową miasta Gdyni. W miastach Toruniu, Gdyni, Bydgoszczy, Grudziądzu i Inowrocławiu istniały przy zarządach miejskich biura pomiarów, których zadaniem było zaspokojenie potrzeb geodezyjnych tych miast. Społeczna i zawodowa działalność mierniczych skoncentrowana była w ośrodkach wojewódzkich - Poznaniu i Toruniu. Pracownicy zatrudnieni w urzędach katastralnych byli zorganizowani w Stowarzyszeniu Urzędników Katastralnych Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, którego siedzibą był Poznań. Stowarzyszenie to zostało założone 25 kwietnia 1921r. i działało do 1939 roku. Celem stowarzyszenia było podnoszeni kwalifikacji, urzędników katastralnych a także dbałość o interesy jego członków. Stowarzyszenie należało do Zrzeszenia Związków i Stowarzyszeń Funkcjonariuszy Państwowych i Samorządowych. Ponadto pracownicy techniczni Pomorza byli zrzeszeni w Towarzystwie Techników Mierniczych w Poznaniu. Towarzystwo działało przez komisje; organizacyjno -zawodową, naukowo techniczną, Samopomocy koleżeńskiej i towarzyską.

Działalność społeczną i zawodową prowadziło Stowarzyszenie Mierniczych Przysięgłych. Na skutek występujących trudności we współpracy mierniczych przysięgłych z urzędami katastralnymi w 1935 roku powołano Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Mierniczych Przysięgłych z siedziba Toruniu, które istniało do wybuchu drugiej wojny światowej.

W okresie 1918-1939 istniały następujące organizacje miernicze na terenie ziem zachodnich:

 1. Wydział Miernictwa i Melioracji Stowarzyszenia w Poznaniu
 2. Koło Geometrów Poznaniu
 3. Związek Mierniczych w Poznaniu
 4. Koło Inżynierów Mierniczych i Melioracyjnych przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Architektów w Poznaniu,
 5. Grono Młodych Techników w Poznaniu
 6. Towarzystwo Techników Miernictwa w Poznaniu
 7. Związek Zaprzysiężonych Mierniczych Zachodniej Polski
 8. Związek Mierniczych Przysięgłych Ziem Zachodnich

W dniach 4-6 stycznia 1919 r. odbył się w Warszawie Pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych, w którym uczestniczyli przedstawiciele terenów byłego zaboru pruskiego. W liczbie 13 osób na ogólną liczbę 250 uczestników. W tym czasie ogólna liczba mierniczych wynosiła około 800 osób. Problematyka, którą zajmował się zjazd dotyczyła:

 • Spraw związanych organizacją geodezji w nowym odrodzonym państwie,
 • Organizacji miernictwa prywatnego korporacji mierniczych przysięgłych,
 • Stosunków geometrów cywilnych i izbach inżynierskich,
 • Organizacji szkolnictwa mierniczego na poziomie szkoły średniej i politechniki,
 • Opracowania instrukcji technicznych w zakresie wykonawstwa prac geodezyjnych,
 • Opracowania ustawy o odgraniczeniu i wiele innych zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem całokształtu miernictwa.

Przedstawiona ilość działających na jednym obszarze administracyjnym organizacji zawodowych geodetów, które reprezentowały różne interesy grup zawodowych, wynikających z warunków politycznych i ustrojowych, jak również warunków ukształtowanych w okresie zaborców nie tworzyły klimatu do konsolidacji różnych środowisk. W takim rozdrobnieniu zawodowym środowisko geodetów znalazło się w obliczu drugiej wojny światowej. Druga wojna światowa była nie tylko okresem walki, w której polscy geodeci ponieśli wiele strat, ale także okresem przygotowań do odbudowy Odrodzonej Ojczyzny, jak również integracji środowiska geodezyjnego.

Opracował Mieczysław Szułczyński

Trudny okres powojenny.

Równolegle z przygotowaniami do I zjazdu Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonymi w 1945 roku przez warszawskie środowisko geodezyjne, także w województwach przygotowywano się do tego ważnego wydarzenia oraz do organizacji oddziałów wojewódzkich. Dużą rolę odegrali geodeci delegowani do pracy w województwach przez Główny Urząd Pomiaru Kraju. W województwie gdańskim, do pracy w Wydziale Pomiarów Urzędu Wojewódzkiego byli delegowani: Józef Lis, Paweł Tollik, Tadeusz Arciszewski, Mieczysław Gałązka, Mieczysław Ryng i Tadeusz Ujazdowski. Wspólnie z innymi kolegami zajęli się oni organizo­waniem w Gdańsku Oddziału Wojewódzkiego Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej.

Na początku 1946 roku Oddział ZMRP w Gdańsku został zalegalizowany. Na zebraniu członków wybrano władze Oddziału i ustalono program działania. Pierwszym przewodniczącym Oddziału został wybrany Paweł Kułakowski. Działalność Oddziału pierwszych powojennych lat wynikała z trudnej sytuacji społeczno-go­spodarczej regionu, spowodowanej spustoszeniami wojennymi zarówno materialnymi jak i personalnymi oraz zaistniałymi zmianami społe­czno-politycznymi. Poczynania oddziału opierały się na wytycznych pierwszego i kolejnych Zjazdów Delegatów Związku. Do najistotniejszych problemów należało w tym czasie: sprawne przeprowadzenie reformy rolnej oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej, zabezpieczenie ocalałych po wojnie zbiorów mapowych, które po odpowiednim przystosowaniu miały spełniać ważną rolę w odbudowie gospodarki, szkolenie kadr dla geodezji niezbędnych dla realizacji prac geodezyjnych wiążących się z przebudową ustroju rolnego i innymi przedsięwzię­ciami, integracja społeczna kadry geodezyjnej zatrudnionej w różnych jednostkach gospodarczych województwa oraz organizowanie pracy w nielicznych wówczas kołach zakładowych.

We wrześniu 1948 roku Zarząd Główny podjął decyzję przystąpienia ZMRP do Naczelnej Organizacji Technicznej. Decyzję tę zaaprobował Zjazd Delegatów w 1949 roku. Pod wpływem prac koordynacyjnych oddziału gdańskiego NOT nastąpiło dalsze ożywienie działalności oddziału ZMRP w Gdańsku. Ważnym czynnikiem mobilizującym geodetów do wstępowania w szeregi stowarzyszenia było utworzenie Funduszu Pośmiertnego przemianowanego później na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej.

W 1949 roku w oddziale gdańskim ZMRP została powołana Komisja Pomocy Koleżeńskiej. Na przewodniczącego tej komisji wybrano kol. Ksawerego Głomskiego, który tę funkcję pełnił do 1972r. Przedmiotem działalności FPK było początkowo udzielanie zapomóg pośmiertnych rodzinie zmarłego, a od 1959 roku również wypłacanie zapomóg kolegom, którzy znaleźli się w ciężkich warunkach z powodu długotrwałej choroby, wypadków losowych i innych szczególnych okolicz­ności. Idea, której wartości należałoby przywrócić.

Dominującą rolę w działalności FPK od początku jej istnienia odgrywali koledzy starsi wiekiem. Oni wchodzili w skład zarządu komisji, prowadzili nabór członków, delegowali swoich przedstawicieli do Rady Seniorów działającej w strukturze organizacyjnej NOT. Z biegiem czasu w Oddziale SGP utworzone zostało Koło Seniorów Geodetów. W jego skład weszli najaktywniejsi działacze FPK, którym z racji wieku przysługiwało miano seniorów.

W 1953 roku VII Zjazd Delegatów dokonał zmiany nazwy związku na Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

W latach 1945-1957 dzięki aktywnej postawie działaczy oddziału nastąpiło zespolenie społeczne środowiska geodetów na Wybrzeżu. W roku 1957 Oddział skupiał 213 członków, obejmując około 80% ogółu geodetów zatrudnionych w województwie. W tym okresie Oddział podejmował się organizacji wielu imprez o zasięgu krajowym m.in. zorganizował III Zjazd Delegatów ZMRP (ówczesna nazwa III Walne Zgromadzenie Delegatów ZMRP), który odbył się w salach Grand Hotelu w Sopocie w dniach 6-8 marca 1948 roku.

Dla realizacji zadań Oddziału SGP powoływane były komisje o wyprofilowanym działaniu, których liczba ulegała zmianom w różnych kadencjach. Do komisji stałych o największych tradycjach i znaczeniu należały:

- Komisja Szkoleniowo-Odczytowa

- Komisja Techniki

- Komisja Pomocy Koleżeńskiej

- Komisja Zobowiązań i Czynów Społecznych

W latach 1958-1968 zaszły pewne zmiany w charakterze pracy Oddziału. Zagadnienia związane z zespoleniem środowiska i jego organizacją ustąpiły miejsca problemom postępu technicznego, szkolenia i doskonalenia kadr oraz działalności popularyzatorskiej. Znaczny zakres prac został przesunięty na koła zakładowe. Tam organizowano kursy oraz szkolenia z zakresu nowych metod i technik pomiarowych, obliczeniowych, a także odczyty, wystawy i pokazy. Zarząd Oddziału spełniał w tym czasie rolę inspiratora i koordynatora działalności kół. Prowadzone kursy i szkolenia poświęcone były problematyce:

 • zastosowanie fotogrametrii w opracowaniu map wielkoskalowych
 • stosowania nowych metod rachunku geodezyjnego
 • podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych
 • obsługi i eksploatacji nowych instrumentów geodezyjnych
 • stosowania nowych metod opracowania i reprodukcji map z wykorzystaniem tworzyw sztucznych itp.

Kursy i szkolenia uzupełniane były pokazami obsługi i eksploatacji sprzętu. Z tego okresu brak jest kompletnych danych, ale o rozmiarach prac mogą świadczyć wyniki roku 1961, w którym organizowano:

 • 9 kursów o łącznym wymiarze 288 godzin dla 313 słuchaczy
 • 13 odczytów dla 450 słuchaczy
 • 30 spotkań połączonych z dyskusjami na temat instrukcji technicznych, przepisów prawnych w geodezji
 • kilka wystaw mających formę przeglądów sprzętu geodezyjnego

Na specjalną uwagę zasługuje wystawa postępu technicznego i osiągnięć w geodezji, która została zorganizowana w dniach 15-21 marca 1964 roku, z okazji Walnego Zebrania Członków Oddziału SGP w salach strzelnicy Św. Jerzego i Złotej Bramy w Gdańsku. Był to wspaniały przegląd dorobku poszczególnych służb geodezyjnych Wybrzeża. Ekspozycje obejmowały sprzęt geodezyjny od łańcucha mierniczego i astrolabii aż po najnowszy w tym czasie: dalmierze, tachymetry, teodolity i niwelatory, sprzęt produkcyjny jak również materiały geodezyjne, mapy, operaty techniczne. Inicjatorem wystawy był Zarząd Oddziału kierowany wówczas przez kol. Jerzego Stawowskiego, a organizatorem Komisja Techniki i Szkolenia pod przewodnictwem kol. Antoniego Nalepy. Wystawę otwartą w dniu 15 marca 1964 roku przez przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku Piotra Stolarka zwiedziło 1500 osób, w tym także młodzież Technikum Geodezyjnego.

Z uwagi na brak wykwalifikowanej kadry i duże zapotrzebowanie na geodetów, Zarząd oddziału i kierownictwo jednostek geodezyjnych czyniły starania o utworzenie na Wybrzeżu szkoły geodezyjnej. W roku 1955 zorganizowano przy Politechnice Gdańskiej dwuletni kurs - odpowiednik Pomaturalnego Studium Geodezyjnego. W latach 1955-1958 kurs ten ukończyło 60 słuchaczy, którzy uzyskali tytuły technika geodety. Zaspokoiło to najpilniejsze potrzeby kadrowe. Równocześnie trwały starania o utworzenie w Gdańsku Technikum Geodezyjnego, uwieńczone powodzeniem dopiero w 1962 r. Technikum Geodezyjne otwarto we wrześniu 1962 roku. Mieściło się budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy u. Topolowej w Gdańsku i prowadziło swą działalność pod patronatem Zarządu Oddziału SGP, który zabezpieczał kadrę wykładowców, zabiegał o wyposażenie szkoły w odpowiedni sprzęt i materiały. Do klasy I Technikum przyjęto 80 dziewcząt i chłopców. Do roku 1970, w którym szkoła zakończyła swą działalność, jej mury opuściło 162 absolwentów z tytułem technika geodety. Zasilili oni w poważnym stopniu kadry jednostek geodezyjnych Wybrzeża. Bardzo duże zasługi przy organizacji Technikum oraz współpracy ze szkołą i nauczaniu młodzieży położył kol. Jan Żołobiński, działający z upoważnienia Zarządu Oddziału, ale także z wielkiego zamiłowania. Po likwidacji Technikum Geodezyjnego w 1970 roku już po dwóch latach dał się odczuć brak napływu nowej kadry geodezyjnej. Podjęte starania w tej kwestii przyniosły pozytywne rezultaty. Od 1 września 1973 roku uruchomiony został kierunek geodezyjny w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku. Najpierw uruchomiono pomaturalne studium zawodowe geodezji, działające w latach 1973-­1978, a od roku 1979 jest prowadzony nabór do 5-letniego Technikum Geodezyjnego. Duże zasługi w uruchomieniu kierunku geodezyjnego w PSB. ponieśli koledzy: Zenon Bancer, Jerzy Przybylski, Jerzy Maciejczyk i Jan Żołobiński.

W roku 1965 oddział poczynił dalsze kroki organizacyjne. Dla pobudzenia inicjatyw w działalności Stowarzyszenia w terenie oraz zadośćuczynienia wymogom obowiązującego wówczas zarządzenia nr 56 Prezesa Rady Ministrów w sprawie członkostwa zbiorowego rozpoczęto starania o utworzenie kół zakładowych SGP we wszystkich Powiatowych Biurach Geodezji i Urządzeń Rolnych. Koła te zaczęły powstawać od 1 stycznia 1965 roku. Wkrótce we wszystkich powiatach województwa gdańskiego mieliśmy członków zbiorowych SGP. W tym okresie oddział liczył 301 członków (99 inżynierów, 179 techników, 23 praktykantów) zgrupowanych w 23 kołach. Członków zbiorowych było 18.

Poza pracami statutowymi oddział podejmował również prace społeczne przy opracowywaniu dokumentacji geodezyjnej potrzebnej przy budowie szkół tysiąclecia, hal sportowych, szpitali, pomników. W latach 1958-1966 członkowie SGP wykonali nieodpłatnie dokumentację dla kilku­dziesięciu obiektów. Tylko w latach 1958-1963 wykonana została dokumentacja geodezyjna dla 30 obiektów o łącznej wartości 196 tysięcy złotych. Także w następnych latach 1966-1972 wykonywane były czyny społeczne, których wartość wynosiła: 1966 r. - 149708 zł, 1967 r. - 264208 zł, 1968 r. - 858395 zł, 1969 r. - 500000 zł, 1970 - 1972 r. - 720000 zł.

W latach 1966-1968 organizowano "Tygodnie Klubowe SGP" w siedzibie NOT przy Wałach Jagiellońskich 36 w Gdańsku. Wystawy, odczyty, prelekcje i pokazy dotyczyły popularyzacji nowości technicznych w geodezji i kartografii. W pierwszym kwartale 1966 r. oddział przygotował wystawę sprzętu geodezyjnego węgierskiej firmy MOM. Na wystawie prezentowano najnowsze osiągnięcia w zakresie konstrukcji i produkcji teodolitów, niwelatorów samopoziomujących, tachimetrów i giroteodolitów. Wystawę zwiedziło przeszło 200 osób.

W grudniu 1968 roku Zarząd Oddziału zorganizował kursokonferencję na temat wynalazczości pracowniczej z udziałem przedstawicieli zainteresowanych jednostek służby geodezyjnej. Było to przedsięwzięcie wychodzące naprzeciw potrzebom jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kół zakładowych SGP w zakresie przygotowania pracowników do pracy w zakładowych komisjach wynalazczości pracowniczej. Udział w kursokonferencji wzięło 16 osób.

W koncentracji prac na problemach organizacyjnych i szkoleniowych oraz konsolidacji środo­wiska geodezyjnego dobiegały końca lata 60-te. Oddział wykształcił w tym czasie kierunki i formy działania, zdobył sobie autorytet w środowisku geodezyjnym Wybrzeża, zyskał uznanie central­nych władz Stowarzyszenia. Jakby ostatnim akordem tej dekady lat dla oddziału było powierzenie mu przez Zarząd Główny zorganizowania XXIII Zjazdu Delegatów SGP. Pracami organizacyjnymi związanymi z przygotowaniem warunków obrad, zakwaterowaniem delegatów i gości oraz oprawą zjazdu zajął się komitet organizacyjny pod przewodnictwem kol. Antoniego Nalepy. Zjazd odbył się w dniach 3-4 kwietnia 1970 roku w niespotykanej nigdy dotąd ani potem scenerii. Odbył się na transatlantyku "BATORY" zacumowanym przy nabrzeżu przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. Tam też zostali zakwaterowani na okres zjazdu delegaci i większość gości. Z oczywistych względów był to zjazd atrakcyjny i stąd niespodziewanie duża liczba uczestników, ponad 230 osób. Chociaż statek nie wychodził w morze, to atmosfera przebywania przez kilka dni na tej I klasy jednostce pływającej była nieprzeciętna. Obsługa "pasażerów" także od strony kuchni była wspaniała, można było się o tym przekonać podczas całonocnego spotkania towarzyskiego. Uczestnicy zjazdu na "BATORYM" mogli ponadto zobaczyć bogatą wystawę sprzętu i materiałów geodezyjnych zorganizowaną przez komitet organizacyjny. Chociaż zjazd w treści merytorycznej niczym szcze­gólnym się nie wyróżnił, to przez dostarczenie niezapomnianych wrażeń przywoływany był potem przez wiele lat.

Po 1970 roku nasiliły się w Stowarzyszeniu działania nad organizacją służby geodezyjnej. Organizację wynikającą z dekretu z 1956 roku o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej uznawano za przestarzałą, nie nadążającą za zachodzącymi zmianami społeczno-gospodarczymi. Rozległe dziedziny zastosowania geodezji w różnych gałęziach gospodarki, jej rozproszenie w zbyt wielu jednostkach terytorialnych, brak jednolitej administracji geodezyjnej, wreszcie oddzielenia administracji geodezyjnej od wykonawstwa nurtowały środowiska geodetów. W konsekwencji wpłynęło to na podjęcie przez SGP intensywnych prac nad tymi zagadnieniami. Powstawały w tym czasie różnorodne koncepcje odnośnie roli geodezji i jej organizacji na szczeblu centralnym i wojewódzkim. Nie brakowało antagonizmów między służbami geodezyjnymi zwłaszcza najlicz­niejszymi służbami resortowymi. Dyskusje na forum SGP oraz wnioski na ten temat nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Dopiero rok 1972 przyniósł pewne rozstrzygnięcia. Były one konse­kwencją reorganizacji na szczeblu ministerstw. Główny Urząd Geodezji i Kartografii pozostający do tej pory w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych podporządkowany został Ministrowi Gospo­darki Terenowej i Ochrony Środowiska. Jemu też zostały przekazane sprawy po zlikwidowanym Ministerstwie Gospodarki Komunalnej, a w konsekwencji podporządkowane mu zostały Przedsię­biorstwa Gospodarki Komunalnej.

W wyniku tych zmian na szczeblu centralnym, zachodziły też zmiany na szczeblu wojewódzkim. Ponieważ Okręgowe Przedsiębiorstwa Miernicze i Wojewódz­kie Przedsiębiorstwa Geodezyjne Gospodarki Komunalnej znalazły się w jednym resorcie, zapadła decyzja o ich połączeniu. Na mocy zarządzenia nr 76 z grudnia 1973 roku z dniem 1 stycznia 1974 roku przedsiębiorstwa te zostały połączone w Okręgowe Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartogra­ficzne w Gdańsku, a Miejskie Pracownie Geodezyjne w miastach wydzielonych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Elblągu i Tczewie weszły w jego skład i działają jako Pracownie Terenowe OPGK w Gdańsku. Powyższe zmiany spowodowały konieczność reorganizacji kół zakładowych. W miejsce dotychczasowych kół zakładowych w OPM, WPGGK oraz w MPG w Gdańsku , Gdyni, Sopocie, Elblągu i Tczewie utworzono jedno koło SGP w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyj­no-Kartograficznym. Zmiany w organizacji ogniw terenowych SGP nie wyhamowały działalności stowarzyszenia. Zarząd Oddziału dokładał wszelkich starań w kierunku pobudzania aktywności kół zakładowych w pracy stowarzyszeniowej. Prowadzona działalność miała różne formy. Orga­nizowano szkolenia techniczne, odczyty, konkursy fotograficzne i brydżowe, jak również działal­ność rekreacyjną.

Zloty Geodetów formą rekreacji i integracji społecznej środowiska. Jedną z form corocznych spotkań geodetów resortu rolnictwa wraz z ich rodzinami były „Zloty Geodetów" których organizatorami byli: zarząd oddziału SGP w Gdańsku, Wojewódzkie Biura geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku i Elblągu oraz redakcja gazety Głos Wybrzeża. Bezpośrednimi wykonawcami byli kierownicy poszczególnych Powiatowych Biur Geodezji i Terenów Rolnych. Cele zlotów to przede wszystkim wymiana doświadczeń w pracy zawodowej i stowarzyszeniowej, podtrzymanie tradycji upowszechnienia i aktywizacji turystyki i wypoczynku, dobra zabawa na świeżym powietrzu oraz poznanie piękna ziemi gdańsko-elbląskiej. Wielkim propagatorem i współorganizatorem tych zlotów był kol. Jerzy Stawowski, dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Gdańsku, działacz SGP i kilkakrotny przewodniczący zarządu oddziału SGP w Gdańsku. Z ramienia codziennej gazety Głos Wybrzeża wszystkie te zloty były dokładnie relacjonowane i opisywane przez redaktora Mariana Pachnie - honorowego geodetę oddziału gdańskiego SGP. Od 1971 roku koła zakładowe współdziałające z Zarządem Oddziału organizują corocznie Zloty Geodetów Rolnictwa. Odbyły się one w:

1971r. - Łapino organizator koło PBGiUR Pruszcz Gdański 1972r. - Czapielski Młyn organizator koło PBGiUR Kartuzy 1973r. - Stegna organizator koło PBGiUR Nowy Dwór Gd. 1974r. - Suchacz organizator koło PBGiUR Elbląg 1975r. - Stawiska organizator koło PBGiUR Kościerzyna 1976r. - Borsk organizator WBGiTR Starogard Gdański 1977r. - Frombork organizator WBGiTR Elbląg 1978r. - Lubkowo organizator WBGiTR Puck i Wejherowo 1979r. - Stegna organizator WBGiTR Gdańsk i Elbląg 1983r. - Łapino organizator WBGiTR Pruszcz Gd. 1984r. - Mary organizator WBGiTR Kwidzyń 1985r. - Osiek organizator WBGiTR Tczew 1986r. - Kretowiny organizator WBGiTR Pasłęk 1987r. - Mausz organizator WBGiTR Kartuzy 1988r. - Kąt Rybackie organizator WBGiTR Malbork 1989r. - Jastrzębia Góra organizator WBGiTR Puck

W sumie odbyło się 16 zlotów. W roku 1989 zakończono te wspaniałe zloty dające uczestnikom tak wiele niezapomnianych wrażeń. Uczestnicy zlotów występowali w różnych konkursach zręcznościowych, wiedzy geodezyjnej i rekreacyjno-turystycznej jako drużyny i indywidualnie. Zwycięzcy nagradzani byli pucharami: prezesa zarządu oddziału SGP w Gdańsku, dyr. WBGiTR w Gdańsku, dyr. WBGiTR w Elblągu, paterami ufundowanymi przez „Głos Wybrzeża" i wieloma cennymi nagrodami w postaci książek, sprzętu geodezyjnego oraz pamiątkowych proporczyków.

Z innych imprez o charakterze rekreacyjnym na uwagę zasługują wycieczki turystyczne statkiem "Mazowsze". Pierwsza do Tallina i Leningradu dla 12 osób odbyła się we wrześniu 1971 r., druga do Rostocku w maju 1975 r. dla 46 osób, a trzecia ponownie do Tallina i Leningradu w czerwcu 1976 r. dla 110 osób, tym razem również dla kolegów z oddziałów SGP z Bydgoszczy, Krakowa i Warszawy.

Uwzględniając specyfikę oddziału działającego w regionie nadmorskim Zarząd Oddziału w dniu 5 maja 1972r. powołał Oddziałową Komisję Morską. W jej skład weszli: kol. Henryk Bimecki, Ryszard Cieślukowski, Grzegorz Guca, Zenon Kalista, Włodzimierz Koczan, Henryk Lenartowicz, Marian Piotrowski i Marian Rabiega. Równocześnie Zarząd Oddziału wystąpił z wnioskami do Zarządu Głównego o powołanie przy ZG SGP Głównej Komisji Morskiej, która zajęłaby się problematyką geodezji stosowanej w gospodarce morskiej i hydrografii. Wkrótce Zarząd Główny powołał Główną Komisję Morską przy Zarządzie Głównym SGP z siedzibą w Gdańsku. Przewodnictwo tej komisji powierzono kol. Zbigniewowi Koziarzowi, a w jej skład weszli przedstawiciele wszystkich ośrodków zajmujących się zagadnieniami hydrografii, geodezji morskiej, geodezyjnej obsługi budownictwa morskiego, przemysłu stoczniowego z Gdańska, Szczecina, Koszalina, Świnoujścia, Warszawy i Łodzi. Działała ona w ścisłym powiązaniu z oddziałową Komisją Morską w Gdańsku. Komisja podjęła różnorodne działania w zakresie określonych dla niej kierunków. Zorganizowała szereg różnotematycznych sesji, sympozjów, narad i konferencji. Od 26 czerwca 1986 r. przewodniczącym Głównej Komisji Morskiej był kol. Adam Żurowski.

Na szczególną uwagę zasługują 4 cykliczne krajowe konferencje "Geodezja w gospodarce morskiej", które odbyły się w Gdańsku:

I - w dniach 14-16 listopada 1975 r. z udziałem 150 uczestników w tym także przedstawicieli Bułgarii, NRD i Węgier. Na konferencji zostało wygłoszonych 20 referatów.

II - w dniach 16-17 września 1979 r. z udziałem 100 uczestników. Materiały konferencji obejmowały 13 referatów.

III - w dniach 14-15 października 1988 r. z udziałem 75 uczestników. Materiały konferencji obejmowały 11 referatów.

IV - w dniach 23-25 kwiecień 1997 r. z udziałem ponad 100 uczestników. Szefem Komitetu Organizacyjnego był v-ce dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Apoloniusz Łysejko, który na powitanie uczestników konferencji powiedział:

„Rozważając podstawowe zależności pomiędzy gospodarką morską, geodezją a hydrografią należy zacząć od tego co ludzi najbardziej interesuje, tj. od współpracy i efektów pomiarów morskich i lądowych. Na jakość współpracy składa się wiele czynników zmiennych, ale najistotniejsze to: wyniki wzajemnych spotkań, które wymagają określenia odpowiednich miar, a jedna z nich to między innymi częstotliwość wzajemnych spotkań. Kilka lat już minęło od III konferencji Naukowo-Technicznej Stowarzyszenia Geodetów Polskich na tematy geodezyjne związane z morzem. Przez ten czas nastąpił znaczny postęp w metodach i technikach pomiarów geodezyjnych. Zarazem rozszerzył się zakres dziedzin, w których geodezja znalazła i znajduje zastosowanie. Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na pomiary geodezyjne w gospodarce i hydrografii morskiej spotykamy się wspólnie, aby podzielić się najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. O randze geodezji w gospodarce morskiej może świadczyć dzisiejsze nasze spotkanie zorganizowane w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, do którego przyczynił się Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Zarząd Oddziału Stowarzyszenia geodetów Polskich w Gdańsku. Z zestawu zgłoszonych referatów wynika bardzo szeroki zakres zastosowania geodezji w gospodarce morskiej, i tak:

 - w budownictwie okrętowym

 - w pomiarach hydrograficznych

 - w kartografii morskiej

 - w badaniach strefy brzegowej

 - w procesach inwestycji morskich

Dzięki stosowaniu w geodezji nowoczesnych systemów pomiarowych i technologii opartych na technice komputerowej praca geodetów stała się lżejsza, łatwiejsza i wydatniejsza. Wiąże się jednak z tym postępem wzrost wymagań w stosunku do ludzi pod względem wszechstronnej wiedzy technicznej i technologicznej. Dzięki współczesnej technice pomiaru, rejestracji i przetwarzania danych z pomiarów terenowych materiał sprawozdawczy może być udostępniony odbiorcy często w kilka godzin po powrocie z terenu. Zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych zwiększyło znacznie stopień dokładności pomiarów w terenie. Jest jednak pewne „ale” w stosowaniu tych współczesnych technik, w chwili ich awarii, pozostaje przeproszenie się do starych (unowocześnionych) wypróbowanych urządzeń pomiarowych, tj. teodolitu, niwelatora, łaty, tachimetru itp. Coraz szersze wchodzenie na nasz rynek współczesnych technik z zakresu urządzeń i aparatury geodezyjnej oraz specjalistycznych komputerów powoduje a zarazem wymusza rozwój usług serwisowych. Z tematyki referatów wynika, że zorganizowanie wspólnego spotkania okazało się bardzo celowe”.

Materiały konferencji obejmowały 13 referatów:

 1. St. Oszczak, A. Wasilewski, W. Baran - Zastosowanie nowoczesnych technologii geodezyjnych w gospodarce morskiej
 2. J. Hajduk - Nowe inwestycje morskie Rzeczpospolitej w badaniach symulacyjnych.
 3. H. Koszka, A. Łysejko, L. Stromski - Technologia wykonywania geodezyjnych pomiarów morskich przy pomocy laserowego systemu pozycjonowania ATLAS POLARTRACK.
 4. K. Rolka, R. Sławiński - Opracowania geodezyjne dla potrzeb gospodarki morskiej na przykładzie portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu.
 5. J. Zemła - Badanie pionowości masztów żaglowców na przykładzie ORP „ISKRA”.
 6. J. Gajewski, L. Gajewski, J. Nowak - Wykorzystanie satelitarnego systemu pomiarów kinematycznych RTK OTF w hydrografii i geodezji morskiej.
 7. M. Łoza, R. Cieślukowski - Zastosowanie najnowszej generacji tachimetrów elektronicznych w geodezyjnej obsłudze stoczni na przykładzie prac wykonywanych przez pracownię obsługi stoczni Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego „OPGK” sp. z o.o. w Gdańsku.
 8. K. Pierzchała - Zastosowanie tachimetru TC 2002 do prac kontrolno-pomiarowych w układach nachylonych.
 9. T. Witosiński - Zastosowanie systemu pomiarowego PCMS+ opartego na bazie tachimetru TC 2002 w pracach kontrolno-pomiarowych w procesie budowy statku.
 10. T. Jabłoński - Oczekiwania i wymagania w stosunku do technik pomiarowych wynikające z bezzapasowej technologii budowy okrętowych konstrukcji stalowych.
 11. J. Niebylski - Metodyka geodezyjnych pomiarów odkształceń kadłuba statku w cyklu technologicznym budowy.
 12. M. Miller - Fotogrametryczny system rejestracji parametrów procesu wzdłużnego wodowania kadłuba statku.
 13. M. Dziewicki - Nawigacja z geodezją - razem czy osobno w technice DGPS ?

Różnorodność tematyki jaka zawarta była w przygotowanych przez wybitnych specjalistów referatach wskazuje na rozległe dziedziny z jakimi wiąże się geodezja morska i szeroki krąg zainteresowania Komisji Morskiej. Szczególną atrakcją tej konferencji był rejs po Zatoce Gdańskiej statkiem hydrograficznym Urzędu Morskiego w Gdyni. Podziękowania za trud organizacyjny należą się kol. Ryszardowi Rus oraz Jerzemu Zemle – ówczesnemu szefowi wydziału „morskiej geodezji” w Gdyni.

Wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek wykonawstwa w zakresie kartografii i reprodukcji w dniu 2 marca 1973 r. Zarząd zorganizował w Grand Hotelu w Sopocie sympozjum na temat wykorzystania tworzyw sztucznych w geodezji i kartografii, z udziałem szwajcarskich wytwórców folii kreślarskich i reprodukcyjnych oraz sprzętu i materiałów kreślarskich. W sympozjum o charakterze krajowym uczestniczyło ponad 120 osób.

W związku z 500-tną rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika w dniu 10 marca 1973 zorganizowana została przez Zarząd Oddziału Wieczornica Kopernikowska, w której uczestniczyło 40 osób. Gościem spotkania był dyrektor Planetarium Lotów Kosmicznych w Olsztynie Stanisław Oszczak, który wygłosił prelekcję na temat metod obserwacji sztucznych satelitów Ziemi. Wkrótce potem Zarząd zorganizował wycieczkę naukowo-techniczną szlakiem Mikołaja Kopernika do Fromborka i Olsztyna oraz na pola historycznej bitwy pod Grunwaldem. Projekcja w Planetarium Lotów Kosmicznych w Olsztynie pozostawiła uczestnikom wycieczki niezapomniane wrażenia. W wycieczce udział wzięło 39 osób.

Niewątpliwie największym wydarzeniem 1973 r. było spotkanie przewodniczących i przedstawicieli stowarzyszeń geodezyjnych krajów socjalistycznych. Jego organizacji podjęto się na wniosek Zarządu Głównego SGP. Odbyło się ono w "Złotym Kłosie" w Sopocie w dniach 20-23 września 1973 r. Jako gospodarze spotkania zapewniliśmy godne warunki obrad, zakwaterowania i obsługę. Zadbaliśmy także o atrakcyjny program towarzyszący. Dla naszych gości zorganizo­liśmy wycieczkę po starym mieście w Gdańsku, do muzeum w Malborku oraz oczywiście wycieczkę morską. Uderzeniowym był program zorganizowany przez Komisję Morską i kolegów z koła zakładowego SGP Biura Hydrografii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wycieczka w morze okrętem badawczym "Kopernik", pokaz pracy i obsługi urządzeń pomiarowych i nawigacyjnych, zwiedzanie muzeum obrony Helu, uroczyste podpisanie końcowego porozumienia, spotkanie koleżeńskie w klubie oficerskim Marynarki Wojennej w Gdyni to momenty, które zachwyciły gości.

W roku 1975 dokonane zostały zmiany w podziale administracyjnym kraju. Likwidacji uległy powiaty, dokonano nowego podziału województwa. W obszarze działania oddziału gdańskiego SGP znalazły się województwo gdańskie (w nowych granicach) oraz nowo utworzone województwo elbląskie. Wraz z likwidacją powiatów rozwiązane zostały koła zakładowe SGP istniejące w Powiatowych Biurach Geodezji i Urządzeń Rolnych. Członkowie tych kół zostali przeniesieni do Koła Zakładowego w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych. W gdańskim oddziale ubyło 13 kół zakładowych. Przybyło jedno koło zakładowe w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Elblągu. Wkrótce jednak i ta struktura stawała się krucha. Oto wielu geodetów z Zakładów Terenowych WBGiUR przechodziło do pracy w Urzędach Gmin. Rozluźniała się więź członków z Kołami Zakładowymi. Ponieważ jednak do Urzędów Gmin przechodzili nie tylko geodeci z byłych PBGiUR, ale także z innych jednostek geodezyjnych, którym przynależność do Koła przy WBGiTR nie odpowiadała, deklarowali oni przynależność do Koła przy Wojewódzkim Biurze Geodezji i Kartografii w Urzędzie Wojewódzkim. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Kartografii Urzędu Wojewódzkiego powstało w miejsce zlikwidowanej delegatury GUGiK i Oddziału Geodezji w Wydziale Gospodarki Komunalnej PWRN. W 1984 roku WBGiK UW zostało przekształcone w Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami. W takiej atmosferze ciągle zachodzących zmian organizacyjnych dobiegała końca dekada lat 70-tych. Zmiany, które zachodziły w modelu organizacyjnym służby geodezyjnej, wypracowanym przez Komisję Ekspertów oceniane były przez Stowarzyszenie, w tym przez nasz Oddział w zasadzie jako uzasadnione tym bardziej, że w świetle przestarzałego modelu wykazującego duże niedociągnięcia, nowy model był bardziej postępowy, zawierający cechy nowoczesności, umożliwiający szerszy udział geodezji w rozwoju gospodarczym kraju, a większa koncentracja służby geodezyjnej stwarzała jej możliwości rozwojowe. Jednakże w dalszym ciągu brak było kompleksowego rozwiązania wszystkich ważnych problemów służby geodezyjnej: właściwej nowoczesnej organizacji, zakresu zadań oraz uprawnień, odpowiedzialności itp. Oczekiwana ustawa, która miała te problemy rozwiązać w sposób kompleksowy, wielokrotnie opracowywana, uzgadniana z resortami i opiniowana przez Stowarzyszenie nie mogła doczekać się uchwalenia. Tak więc problematyka prawa geodezyjnego ciągle jeszcze stanowiąca centrum zainteresowania wszystkich szczebli Stowarzyszenia nie mogła doczekać się pozytywnego końca. Niecierpliwie oczekiwali geodeci na zmiany przepisów w zakresie uprawnień zawodowych. Dotychczasowe uregulowania zawarte w zarządzeniu nr 26 Prezesa GUGiK z 8 maja 1964 roku nie satysfakcjonowały aspiracji geodetów w zakresie wykonywania wolnego zawodu. Działalność Stowarzyszenia nie mogła jednak ustawać.

W marcu 1980 roku z inicjatywy Koła Zakładowego SGP przy OPGK w Gdańsku obchodzono na Wybrzeżu Gdańskim po raz pierwszy „Dzień Geodety". Główne uroczystości odbyły się w Elblągu i połączone były z oddaniem do użytku okazałej siedziby Zakładu Terenowego OPGK. Ustalono wówczas, że "Dzień Geodety" będzie obchodzony w każdym roku w połowie września w rocznicę dekretu o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej. W istocie "Dni Geodety" były obchodzone przez kolo w OPGK w następnych latach ale data obchodów nie była dotrzymywana.

W dniach 16-17 maja 1980 roku w Domu Technika w Gdańsku obradował XXVII Zjazd Delegatów SGP. Był to już trzeci zjazd na ziemi gdańskiej. Podsumowano dorobek Stowarzyszenia w trzyletniej kadencji, uchwalono program działań, wybrano nowe władze. Na przewodniczącego wybrano prof. Zdzisława Adamczewskiego z Politechniki Warszawskiej. Zjazdowi towarzyszyła wielka wystawa krajowej geodezji i kartografii z okresu 35-lecia zorganizowana na koszt przed­siębiorstw geodezyjnych z całego kraju. Przewodniczącym zespołu organizacyjnego wystawy był kolega Mirosław Żak. Należy podkreślić, że tej największej w dziejach polskiej geodezji wystawie kol. M. Żak poświęcił bardzo dużo czasu i energii.

O udziale geodetów w Wydarzeniach z Sierpnia'1980 czytaj tu: 

http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/images/skoczybruzda/strajk1980.pdf

Do roku 1978 Zarządy Oddziałów SGP w Gdańsku i w Olsztynie współuczestniczyli w organizacji sesji naukowo-technicznych organizowanych przez OPGK w Gdańsku i Instytut Geodezji i Fotogrametrii ART w Olsztynie na podstawie porozumienia tych dwóch jednostek w sprawie ich współpracy. Sesje te organizowane na wzór konferencji naukowo-technicznych z wydawaniem materiałów sesyjnych obejmujących każdorazowo po kilkanaście referatów organizowane były w odstępach 1, 2, 3-letnich to przez OPGK na terenie województwa gdańskiego, to przez IGiF-ART na terenie województwa olsztyńskiego i tak na zmianę. Tematyka tych sesji dostosowywana była każdorazowo do aktualnych problemów geodezyjno-kartograficznych i foto­grametrycznych będących w danym okresie w centrum zainteresowania obu jednostek. Na podkre­ślenie zasługuje każdorazowy i coraz szerszy udział w sesjach przedstawicieli innych jednostek geodezyjnych oraz instytutów naukowych z całego kraju. Gromadziły one każdorazowo około 80-120 uczestników. Sesje naukowo-techniczne OPGK-Gdańsk i IGiF-ART Olsztyn odbyły się w następujących terminach:

I sesja              - grudzień 1978 r. w Olsztynie

II sesja            - grudzień 1979 r. w Gdańsku

III sesja           - październik 1982 r. w Olsztynie

IV sesja           - październik 1984 r. w Gdańsku

V sesja            - październik 1987 r. w Olsztynie

VI sesja           - październik 1989 r. w Gdańsku

W roku 1980 Naczelna Organizacja Techniczna obchodziła jubileusz 35-lecia. Także Rada Oddziału Wojewódzkiego NOT w Gdańsku zorganizowała odpowiednie uroczystości. Oddział nasz jubileusz ten uczcił jako rocznicę utworzenia w Gdańsku w 1945 roku oddziału Związku Mierniczych RP, późniejszego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 19 grudnia 1980 roku w Domu Technika w Gdańsku odbyło się uroczyste poszerzone zebranie plenarne Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku z udziałem przedstawicieli władz administracyjnych województwa gdańskiego i elbląskiego, przewodniczącego ZG SGP - prof. Zdzisława Adamczewskiego, sekretarza generalnego -kol. Tadeusza Kuźnickiego, przewodniczącego ROW NOT w Gdańsku -prof. Tadeusza Jednorała, sekretarza ROW NOT - kol. Romana Szynalewskiego, jak również działaczy Związku Mierniczych RP i członków oddziału w chwili jego założenia w Gdańsku kol. kol. Jana Grzybowskiego, Andrzeja Woropaya i Janusza Studzińskiego. Obszerny referat okolicznościowy przedstawiający osiągnięcia oddziału SGP w Gdańsku w okresie 35-lecia wygłosił przewodniczący oddziału kol. Antoni Nalepa. Z okazji tego jubileuszu grupa około 30 działaczy aktywnie działających w SGP została wyróżniona odznaczeniami państwowymi, resortowymi, organizacyjnymi i regionalnymi, wśród których „srebrny krzyż zasługi" otrzymał kol. Artur Orzeł, a okolicznościowe Medale 35-lecia NOT kol. Jan Grzybowski, Tadeusz Kalinowski i Jerzy Maciejczyk. Dyplomem specjalnym za wieloletnią działalność w NOT wyróżniony został kol. Lech Czerny.

W latach 1980-tych zauważa się w Kołach Zakładowych wzrost ruchu racjonalizatorskiego. W latach 1980-1982 koła SGP odnotowały 42 zgłoszenia projektów wynalazczych m.in. kol. Z. Tanana, M. Żaka, P. Czembora, R. Rusa i A. Saksa. Koło Zakładowe SGP w OPGK-Gdańsk zorganizowało konkurs, którego efektem było 18 projektów wynalazczych o dużej wartości technicznej, zawierających twórczą myśl inżynierską. Do najciekawszych należy zaliczyć autorstwa A. Rogozińskiego - wykrywacz instalacji podziemnej nowej konstrukcji na układach scalonych, pozwalający na lokalizację przewodów z dużą dokładnością. Wykrywacze te były następnie seryjnie wytwarzane w OPGK­-Gdańsk na użytek własny oraz na zamówienia innych jednostek.

W latach 1980-1983 Zarząd Oddziału zorganizował kilka kursów na zamówienie jednostek wykonawczych, wśród których na uwagę zasługuje kurs geodezji dla informatyków, kurs informa­tyki dla geodetów jak również 200 godzinny kurs dla pomiarowych dla 20 słuchaczy na zlecenie OPGK.

W tym okresie zarówno Zarząd Oddziału jak i poszczególne Koła Zakładowe zorganizowały wiele wycieczek dla naszych członków. W jednej z nich do Poznania, Gniezna, Rogalina, Kórnika i Biskupina zorganizowanej przez kol. Karola Zielińskiego z Koła Seniorów uczestniczyło 36 osób. Przyjmowaliśmy także jako Oddział wycieczki geodetów z głębi kraju, z innych oddziałów SGP, dla których organizowaliśmy odpowiednie programy zgodnie z życzeniami organizatorów.

Zarząd Oddziału podjął się także organizacji finałów IV konkursu „Wiedzy geodezyjnej i kartograficznej" w 1982 roku dla najlepszych uczniów średnich szkół geodezyjnych w kraju, organizowanego corocznie przez SGP w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty i Wychowania i zainteresowanymi resortami. Okres był bardzo trudny. Od grudnia 1981 roku w kraju trwał stan wojenny. Na organizację każdej imprezy trzeba było uzyskać zgodę władz. Zgodę taką Zarząd Główny uzyskał. Należało teraz pokonać liczne lokalne trudności organizacyjne związane z zakwaterowaniem uczestników, zabezpieczenie żywności (produty żywnościowe były reglamen­towane), itp. Z trudem wszystkie przeszkody zostały pokonane. Konkurs odbył się w kwietniu 1982 roku na terenie Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku. Udział w nim wzięło około 50 uczestników i 10 członków jury. Dzięki zaangażowaniu znacznej liczby kolegów z zarządu oddziału oraz komitetu organizacyjnego takich jak kol: A. Nalepa, M. Żak, A. Orzeł, dyrektora PSB mgr Z. Klamana, dyrektora WBGiGG Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku mgr inż. Józefa Gieronia ciągłość corocznych konkursów nie została przerwana pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju.

W roku 1984 Stowarzyszenie Geodetów Polskich obchodziło dwie ważne rocznice: 65-lecie swojej działalności oraz 40-tą rocznicę reformy rolnej. Oto co pisze na ten temat redaktor Marian Pachnia w „Głosie Wybrzeża" w dniu 4 grudnia 1984 roku: „Stowarzyszenie Geodetów Polskich obchodzi w tym roku dwie ważne rocznice: 65-lecie swojej działalności w Polsce oraz 40 rocznicę uchwalenia reformy rolnej. Z tej okazji wczoraj w gdańskim Domu Technika odbyło się poszerzone zebranie zarządu oddziału SGP z udziałem geodetów gminnych i miejskich z województw gdańskiego i elbląskiego. Wśród gości znajdowali się wicewojewoda gdański mgr inż. Jerzy Schwarz oraz przedstawiciele Zarządu Głównego SGP z prezesem doc. Kazimierzem Czarneckim i wicedyrektorem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii mgr inż. Andrzejem Szymczakiem. Po otwarciu posiedzenia przez przewodniczącego oddziału mgr inż. Tadeusza Kalinowskiego referat okolicznościowy obrazujqcy działalność służb mierniczo-geodezyjnych wygłosił mgr inż. Antoni Nalepa. Następnie odbyła się dekoracja odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi. Między innymi Krzyż Orderu Odrodzenia Polski otrzymał inż. Władysław Basis”. Ten krótki artykuł w pełni oddaje charakter uroczystości.

W dniach 19-21 czerwca 1986 roku w Żarnowcu na terenie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Geodezja dla potrzeb elektrowni jądrowych” zorganizowana przez SGP, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno -Kartograficzne w Gdańsku, Dyrekcję Budowy Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego i Eksportu w Warszawie Komitet organizacyjny konferencji tworzyli jej inicjatorzy, członkowie naszego stowarzyszenia zatrudnieni w OPGK w Gdańsku, pod przewodnictwem kol. Henryka Lenartowicza. Nad przygotowaniem i wyselekcjonowaniem materiałów konferencyjnych oraz nad przebiegiem obrad i opracowaniem wniosków z konferencji czuwał 3 osobowy komitet naukowy w składzie:

prof. dr hab. inż. Józef Czaja  - AGH Kraków

prof. dr hab. inż. Wojciech Janusz - IGiK Warszawa

prof. dr hab. inż. Adam Żurowski - Politechnika Gdańska

powołany przez prezydium Zarządu Głównego SGP. Materiały konferencyjne zawierają 29 referatów. Udział w niej wzięło około 300 osób w większości wybitnych specjalistów z zakresu geodezji, w tym 20 osób z zagranicy mających już doświadczenia w budownictwie elektrowni jądrowych. Konferencji towarzyszyła wystawa materiałów, sprzętu i aparatury pomiarowej przy­gotowana przez renomowane firmy europejskie. Założeniem konferencji była wymiana doświad­czeń w zakresie obsługi geodezyjnej skomplikowanych, wielkich budowli o dużym stopniu trudności i wykorzystanie ich przy budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Dzięki zaangażowaniu dużego zespołu ludzi w tym przede wszystkim kolegów Piotra Czembora i Ryszarda Rusa z OPGK w Gdańsku, ich wkładowi pracy w organizację konferencji założony cel został osiągnięty. Jednak nie został zmaterializowany ,ponieważ jak wiadomo budowa została przerwana i zaniechana na powszechne żądanie społeczeństwa nie tylko Wybrzeża.

Wkraczanie geodezji w różnorodne coraz rozleglejsze dziedziny, wymagające skomplikowa­nych rozwiązań specjalistycznych wymaga od geodetów sięgania do różnych, niejednokrotnie odległych im dziedzin wiedzy. Postępuje coraz bardziej widoczna specjalizacja zarówno grupowa jak i indywidualna. Umożliwia to sięganie po stopnie specjalizacji zawodowej. Na terenie naszego oddziału stopnie specjalizacji inżynierskiej uzyskali:

- dr inż. Bogdan Szczechowski w roku 1985 z zakresu fotogrametrii,

- dr hab. Mirosław Żak w roku 1987 z zakresu geodezji inżynieryjno-gospodarczej,

- mgr inż. Piotr Czembor w roku 1988 z zakresu geodezji inżynieryjno-gospodarczej,

- mgr inż. Ryszard Rus w roku 1988 z zakresu geodezji inżynieryjno-gospodarczej.

W kwietniu 1987 roku obradował w Gdańsku w Hali "Oliwia" XXI Kongres Techników Polskich. Jako współgospodarze kongresu byliśmy moralnie zobowiązani do nawiązania konta­któw z delegatami na kongres ze strony naszego stowarzyszenia. W wyniku działań naszego delegata kol. Tadeusza Kalinowskiego zorganizowane zostało spotkanie delegatów-geodetów na kongres z przedstawicielami z naszego oddziału. Spotkanie odbyło się 24 kwietnia w Pruszczu Gdańskim w lokalu "Rotunda". Udział w nim wzięli również przedstawiciele władz lokalnych z naczelnikiem miasta na czele. Dało to możliwość zapoznania delegatów z szerokim wachlarzem działań społeczno-gospodarczych występujących na szczeblu podstawowej jednostki administracyjnej, a w szczególności działań służby geodezyjnej i jej codziennych problemów.

Wspomniano już wcześniej, że druga połowa dekady lat 70-tych i pierwsza połowa dekady lat 80-tych zdominowane były w Stowarzyszeniu działaniami na rzecz prawnego rozstrzygnięcia problemu uprawnień zawodowych w geodezji oraz ustawy z zakresu prawa geodezyjnego. Problem uprawnień zawodowych został pomyślnie rozwiązany w roku 1984. Oto Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej jako najwyższa władza w geodezji i kartografii w dniu 16 stycznia 1984 roku podpisuje rozporządzenie w sprawie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej, a w dwa miesiące później Prezes GUGiK - decyzję w sprawie powołania oraz ustalenia zasad działania komisji kwalifikacyjnej, stwierdzającej posiadanie kwalifikacji zawodowych w geodezji i kartografii. Wprowadzone zostały egzaminy kwalifikacyjne na uprawnienia zawodowe. Chociaż problem nie został uregulowany po myśli społeczności geodezyjnej, to jednak problem został rozwiązany. Na prawo geodezyjne trzeba jednak było poczekać jeszcze 5 lat. Dopiero w dniu 17 maja 1989 roku po długich pracach przygotowawczych w resortach, w Stowarzyszeniu, w komisjach sejmowych uchwalona została ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne". Trzeba tutaj podkreślić, że rozstrzygnięcia zawarte w ustawie odbiegały w znacznej mierze od oczekiwania geodetów, ale godzi się również podkreślić, że geodezja jest dziedziną działającą w wielu resortach zatem pogodzenie wszystkich interesów było bardzo trudne. Uchwalone prawo geodezyjne i kartograficzne obejmuje również uprawnienia zawodowe uregulowane poprzednio rozporządzeniem MAiGP z 16 stycznia 1984 roku. Tak więc aktualne na koniec 1993 roku podstawowe regulacje prawne z zakresu geodezji i kartografii wywodzą się z „Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego". Od 1984 roku do chwili obecnej obowiązuje prawie nie zmieniona procedura uzyskiwania uprawnień zawodowych.

Zarząd oddziału już od początku 1984 roku przygotowywał się do realizacji przepisów w zakresie uprawnień zawodowych. Zanim jednak doszło do zorganizowania w Gdańsku pierwszej sesji egzaminacyjnej prace przygotowawcze zajęły sporo czasu. Pierwsza sesja egzaminacyjna odbyła się w dniach 16-17 października 1985 roku. Do postępowania kwalifikacyjnego przystąpiło około 100 osób. Dalsze sesje poprzedzone każdorazowo szkoleniami z zakresu obowiązujących w geodezji przepisów prawnych i technicznych odbyły się w następujących terminach:

czerwiec 1987 rok dla około 115 osób

styczeń 1990 rok dla około 110 osób

listopad 1990 rok dla około 70 osób

marzec 1991 rok dla około 60 osób

maj 1991 rok dla około 60 osób

kwiecień 1993 rok dla około 60 osób

maj 1993 rok dla około 60 osób

Należy dodać, że niektórzy koledzy w liczbie około 30-40 osób na egzaminy kwalifikacyjne udawali się na sesje organizowane w innych województwach.

Pomoc koleżeńska w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich datuje się od IV Zjazdu delegatów SGP, który odbył się we Wrocławiu 6 marca 1949 roku. Zjazd ten wychodząc naprzeciw dążeniom do zorganizowania pracy w zakresie wzajemnej pomocy koleżeńskiej podjął uchwałę w sprawie utworzenia w strukturze władz Stowarzyszenia oddziałowych komisji pomocy koleżeńskiej. Ich celem było zacieśnianie solidarności koleżeńskiej, organizowanie życia towarzyskiego i kulturalnego oraz niesienie koleżeńskiej pomocy materialnej kolegom dotkniętym wypadkami losowymi, a także im najbliższym rodzinom. W ślad za tym utworzony został system gromadzenia środków na pomoc materialną tzw. Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. Głównym źródłem FPK były składki wpłacane poza składką stowarzyszeniową gromadzone w kasie centralnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie. Dysponentem FPK była Główna Komisja Pomocy Koleżeńskiej działająca w oparciu o wnioski nadsyłane przez komisje z poszczególnych oddziałów wojewódzkich stowarzyszenia. W wyniku realizacji tych postanowień uchwały wkrótce w oddziałach wojewódzkich SGP w tym także w Gdańsku powołana została Oddziałowa Komisja Pomocy Koleżeńskiej, skupiająca w swoim składzie dziesiątki kolegów, głównie starszych wiekiem, emerytów, rencistów - objętych mianem seniorów. Przewodniczącym Oddziałowej Komisji Pomocy Koleżeńskiej został kol. Ksawery Głomski, a do składu zarządu weszli kol. kol. Eugeniusz Broniewski, Fryderyk Jeleń i inni. Kolega K. Głomski przewodniczył komisji dozgonnie do końca 1972 roku ponosząc na tym odcinku pracy społecznej duże zasługi, zaskarbiając sobie poważanie i wdzięczność środowiska seniorów. W latach 1973-1977 komisji przewodniczyła kol. Melania Trzuskawska ciesząca się sympatią i uznaniem środowiska. W tym samym czasie na tle wzmożonej działalności Rady Seniorów NOT, emeryci i renciści geodeci skupieni w Komisji Pomocy Koleżeńskiej organizują Koło Seniorów Geodetów, a na przewodniczącego koła wybierają zasłużonego działacza gospodarczego i społe­cznego kol. Romana Specyalskiego. Ta jakby podwójna forma organizacji seniorów-geodetów utrzymywała się wiele lat, aż do roku 1985. W latach 1978-1984 Komisji Pomocy Koleżeńskiej przewodniczył kol. Karol Zieliński pełniąc równocześnie funkcję przewodniczącego Koła Seniorów geodetów. ten sympatyczny kapitan żeglugi jachtowej działając w środowisku seniorów położył bardzo wielkie zasługi na odcinku organizacji życia towarzyskiego i kulturalnego seniorów, organizując wiele najprzeróżniejszych imprez kulturalnych, rozrywkowych, spotkań towarzyskich i wycieczek turystyczno-krajoznaw­czych. Był duszą środowiska seniorów, czułym na wszystkie jego troski i godnie środowisko reprezentował w Radzie Seniorów NOT. W latach 1985-1989 przewodniczącym komisji był kol Stanisław Olejniczak. Jemu środowisko zawdzięcza wzrost liczebności członków Komisji Pomocy Koleżeńskiej, upowszechnienie w środowisku SGP członkostwa w KRK sięgające w niektórych okresach 70-80% ogółu członków SGP. W wyniku tej pracy komisja znacznie się odmłodziła. Poza seniorami niemalże masowo wstępowali w poczet członków KPK koledzy młodzi, często tacy którzy podejmowali pierwszą pracę zawodową po ukończeniu nauki. Niestety, jego aktywność została przerwana przedwczesnym zgonem w 1989 roku. Na przewodniczącego komisji wybrany został najmłodszy z dotychczasowych - kol. Andrzej Kłomski. XXX Zjazd delegatów SGP, którzy odbył się w dniach 19-21 maja 1989 roku w Legnicy podjął uchwałę o połączeniu składki SGP ze składką z tytułu członkostwa w KPK. Wynikiem skumulo­wania składek działalność KPK w oddziale przestała mieć jakiekolwiek znaczenie, skutkiem czego nastąpiło jej rozwiązanie. Wypada jednak podkreślić, że ponad 40-letnia działalność przyniosła niezaprzeczalne korzyści środowisku seniorów geodetów i należy oczekiwać, iż stowarzyszenie wypracuje nowe, atrakcyjne formy współpracy z seniorami.

Trudny okres transformacji ustrojowej.

Zmiany jakie nastąpiły w naszym kraju na koniec lat 80-tych XX wieku najwyraźniej rzutują na działalność Stowarzyszenia w tym także na działalność naszego oddziału. Szereg przedsiębiorstw prywatnych, spółdzielni i spółek jakie powstały w województwie gdańskim i elbląskim najpierw w oparciu o ustawę z 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej, a potem w oparciu o ustawę z 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, oraz likwidacja niektórych przedsiębiorstw państwowych branży geodezyjnej spowodowała poważne trudne do opanowania zamieszanie w działalności kół zakładowych SGP.

Komercyjne interesy dużych grup członków Stowarzyszenia, brak motywacji do działania w kołach zakładowych paraliżowały ich działalność. Zarząd oddziału w trosce o odwrócenie tej trudnej sytuacji zabiegał o przywrócenie co najmniej normalnego rytmu pracy. Dla pobudzenia aktywności kół większość zebrań plenarnych Zarządu Oddziału w tym czasie odbywała się w siedzibach kół zakładowych. Omawiano ich pracę, dyskutowano nad rozwiązaniem problemów rzutujących na postępującą degradację kół, ale sprawy komercyjne brały górę. W ciągu lat 1989-1992 rozwiązano koła zakładowe w OPGK sp. z o.o. w Gdańsku, w Oddziale Geodezyjnym DOKP w Gdańsku i w Biurze Hydrografii Marynarki Wojennej w Gdyni. Równocześnie tam, gdzie idee stowarzyszenia padały na podatny grunt, gdzie kilka osób znalazło się, którym idee stowarzyszenia SGP są bliskie powstały nowe koła zakładowe SGP. Do tych kół należą: koło zakładowe przy spółce „OPeGieKa” w Elblągu, koło przy Przedsiębiorstwie Inżynierskim „GEOBIS" w Gdańsku, koło środowiskowe w Gdyni - skupiające geodetów zatrudnionych w różnych przedsiębiorstwach z terenu Gdyni lub uczuciowo związanych z tym miastem, koło przy Międzywojewódzkim Przedsiębiorstwie Usług Inwestycyjnych i Projektowych „GEL" w Elblągu. Ale nie przyniosły rezultatu liczne zabiegi zarządu oddziału i zarządu kół zakładowych o ściągnięcie do siebie jak największej ilości członków. Brak przekonywujących motywacji do pracy w stowarzyszeniu powoduje najpierw zaniechanie opłacania składek, a następnie skreślanie z listy członków.

Nie przejawiają także zainteresowania istnieniem kół zakładowych przedmioty gospodarcze, w których koła mogłyby być utworzone. Obserwuje się również znikomy napływ do stowarzysze­nia młodych geodetów, absolwentów szkół geodezyjnych. W ten sposób organizacja nasza staje się coraz mniej liczna, a działalność jej opiera się na tych, którzy próbę czasu wytrzymują. Należy pomyśleć o nowej formule kół. Może koła związane z miejscem zamieszkania są sposobem na przezwyciężenie impasu?

PERSONALIA Przewodniczący (prezesi) zarządu oddziału i lata ich kadencji:
 • Paweł Kułakowski 1946-1948
 • Tadeusz Arciszewski 1948-1950
 • Andrzej Woropay 1950-1953
 • Jan Jachimowski 1953-1955
 • Kazimierz Dziubiński 1955-1956
 • Tadeusz Ujazdowski 1956-1957
 • Jerzy Felczak 1957-1958
 • Henryk Czarnkowski 1958-1959
 • Tadeusz Dąbrowski 1959-1960
 • Andrzej Woropay 1960-1961
 • Jerzy Stawowski 1961-1965 i 1989-1992
 • Antoni Nalepa 1965-1974 i 1980-1983
 • Tadeusz Kalinowski 1974-1980 i 1983-1989
 • Ryszard Rus 1992 – 1995
 • Krzysztof Matysik 1995-1998
 • Ryszard Sławiński 1998-2004 (dwie kadencje)
 • Florian Romanowski 2004-2007
 • Ryszard Cieślukowski 2007-2017(trzy kadencje)
 • Tomasz Jewsienia 2017-2018
 • Ryszard Rus 2018-
Składy osobowe władz oddziału w latach 1946 – 1960 Materiałem źródłowym informacji zawartych w poz. 1-3 jest zapis kol. Jana Żołobińskiego w jego opracowaniu odręcznym pt."Okruchy i wycinki z działalności oddziału SGP w Gdańsku" z 1974 roku. Brak danych za okres 1953-1960  
 1. Rok 1946 - Siedziba: Sopot ul. Prusa 12
Przewodniczący: Paweł Kułakowski Członkowie zarządu: Grzybowski, Ryng, Kwaśniewski, Gałązka. Komisja rewizyjna: Lis, Sokołowski, Zajdel. Sąd koleżeński: Tolik, Góralski, Studzieński, Sokołowski, Głomiński. Liczba członków: 69  
 1. Rok 1948 - Siedziba: Gdańsk ul. Polanki 60.
Przewodniczący: Tadeusz Arciszewski Członkowie zarządu: Gałązka, Czerwiński, Kwaśniewski, Grzybowski. Komisja rewizyjna: Dziubiński, Kubiak, Szymański. Sąd koleżeński: Kwaśniewski, Góralski, Kułakowski, Ryng. Delegaci na III zjazd delegatów (6-8 marca 1948 roku Sopot) Tollik, Dziewałtowski, Ryng, Arciszewski, Felczak, Gałązka, Nowaczyk, Błoński, Walczuk, Szymański. Liczba członków: 146   Kadencja 1953-1955 - Jan Jachimowski (przewodniczący) Kadencja 1955-1956 - Kazimierz Dziubiński (przewodniczący) Kadencja 1956-1957 - Tadeusz Ujazdowski (przewodniczący) Kadencja 1957-1958 - Jerzy Felczak (przewodniczący) Kadencja 1958-1959 - Henryk Czarnkowski (przewodniczący) Kadencja 1959-1960 - Tadeusz Dąbrowski (przewodniczący)
 1. Rok 1960 (4 marca)
Przewodniczący: Andrzej Woropay Członkowie zarządu: Walczuk, Ujazdowski, Białachowski, Rydel, Jachimowski, Żurek. Komisja rewizyjna: Kwaśniewski, Arciszewski, Kreft. Sąd koleżeński: Kwaśniewski, Jankowski, Góralski. Liczba członków: 227 Składy osobowe władz oddziału po 1960 roku

Materiałami źródłowymi poniższych informacji są protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych w oddziale oraz zebrań konstytucyjnych zarządu i inne wiarygodne dokumenty. Ze względu na pożar Domu Technika w grudniu 1970 roku, w którym spłonęły akta oddziału niektóre informacje są niepełne.

 1. Rok 1961 (kwiecień)
Przewodniczący: Jerzy Stawowski Wiceprzewodniczący: T. Dąbrowski, M. Rawiński. Sekretarz: A. Szczebiot. Skarbnik: J. Żołobiński. Członkowie: H. Czarnkowski, A. Orzeł, Z. Kozłowski
 1. Rok 1963 (16 lutego)
Przewodniczący: Jerzy Stawowski Wiceprzewodniczący: T. Dąbrowski, W. Basis. Sekretarz: St. Szymański. Skarbnik: K. Białachowski. Członkowie: H. Czarnkowski, J. Żołobiński. J. Cybulski, A. Nalepa, J. Szawłowski, Z. Judycki. Komisja rewizyjna: J. Jachimowski, F. Kłos, A. Żurek, A. Orzeł  
 1. Rok 1964 (17 marca)
Przewodniczący: Jerzy Stawowski Wiceprzewodniczący: T. Dąbrowski, W. Basis. Sekretarze: St. Szymański, J. Cybulski. Skarbnik: R. Górecki. Członkowie: J. Żołobiński, A. Nalepa, J. Szawłowski, Z. Koziarz. H. Ośko. Komisja rewizyjna: J. Jachimowski, F. Kłos, A. Żurek. Sąd koleżeński: B. Siudziński, J. Dębski, R. Specyalski  
 1. Rok 1965 (22 lutego)
Przewodniczący: Antoni Nalepa Wiceprzewodniczący: J. Stawowski, T. Dąbrowski. Sekretarz: St. Szymański. Skarbnik: Z. Rogański. Członkowie: Z. Koziarz, H.Ośko, A. Orzeł, P. Góral, W. Bławat. Komisja rewizyjna: J. Jachimowski, M. Rawiński, F. Kłos. Sąd koleżeński: B. Siudziński, J. Dębski, R. Specyalski  
 1. Rok 1966 (5 marca)
Przewodniczący: Antoni Nalepa Wiceprzewodniczący: J. Stawowski, T. Dąbrowski. Sekretarz: St. Szymański. Skarbnik: W. Anzelewicz. Członkowie: W. Bławat, P. Góral, A. Orzeł, Z. Rogański, St. Szymański. Komisja rewizyjna: J. Jachimowski, S. Puszczyk, M. Rawiński, Z. Sokołowski, T. Leśniewski. Sąd koleżeński: R. Specyalski, J. Żołobiński, Z. Czerniewski
 1. Rok 1967 (17 marca)
Przewodniczący: Antoni Nalepa Wiceprzewodniczący: J. Stawowski, T. Dąbrowski. Sekretarz: St. Szymański. Skarbnik: W. Anzelewicz. Członkowie: P. Góral, St. Szymański (sen),A. Kalisz, M. Szułczyński, J. Bujak. Komisja rewizyjna: J. Jachimowski, S.Puszczyk, M. Rawiński, Z. Sokołowski, T. Leśniewski. Sąd koleżeński: B.Siudziński, J. Dębski,R. Specyalski, J. Bajer, Z. Czerniewski  
 1. Rok 1968 (26 lutego)
Przewodniczący: Antoni Nalepa Wiceprzewodniczący: J. Stawowski, T.Dąbrowski. Sekretarz: St. Szymański (junior) Skarbnik: W. Anzelewicz. Członkowie zarządu: J. Bujak, J. Felczak, P. Góral, A. Kalisz. Komisja rewizyjna: M. Rawiński, J. Cybulski, S. Puszczyk, W. Bławat, St. Szymański (senior). Sąd koleżeński: B. Siudziński, J. Dębski, R. Specyalski, J. Bajer, J. Jachimowski. Liczba członków: 460  
 1. Rok 1971 (22 lutego)
Przewodniczący: Antoni Nalepa Wiceprzewodniczący: J. Stawowski, A. Orzeł, St.Kozłowski. Sekretarz: St. Olejniczak. Skarbnik: W. Koczan. Członkowie: P. Góral, T. Kalinowski, J. Maciejczyk, B. Owczynnik„ J. Podciborski, C. Spyra, A. Żurowski. Komisja rewizyjna: T. Dąbrowski, J. Felczak, W. Basis, Z. Łukasik, W. Anzelmowicz. Sąd koleżeński: J. Jachimowski, B. Siudziński, J. Maszewski, W. Bławat.  
 1. Rok 1974 (25 lutego)
Przewodniczący: Tadeusz Kalinowski Wiceprzewodniczący: J. Stawowski, A. Orzeł,A. Nalepa. Sekretarz: L. Czerny. Skarbnik: St.Olejniczak. Członkowie: P. Góral, W. Koczan, J.Przybylski, A. Żurowski, M. Wanzel, B. Różanek. Komisja rewizyjna: T. Dąbrowski, W. Basis, Z. Łukasik, St. Kozłowski, W. Anzelewicz. Sąd koleżeński: F. Kłos, W. Bławat, J. Podciborski, R. Specyalski, M. Sułczyński  
 1. Rok 1977 (21 lutego)
Przewodniczący: Tadeusz Kalinowski Wiceprzewodniczący: J.Maciejczyk. Sekretarz: L. Czerny Skarbnik: St. Olejniczak. Członkowie: J. Stawowski, J. Pociborski, Z. Krzymański, P.Góral, W. Koczan, A. Kotkowiak, Z. Koziarz, H. Łakomiak, A. Nalepa, W. Rynkiewicz, M. Wanzel, A. Żurowski. Komisja rewizyjna: W. Basis, W. Anzelewicz, T. Dąbrowski, T. Kaczmarski, Z. Łukasik. Sąd koleżeński: F. Kłos, W. Mazurkiewicz, R. Prentki, R. Specyalski, M. Szułczyński  
 1. Rok 1980 (12 marca)
Przewodniczący: Antoni Nalepa Wiceprzewodniczący: M. Żak. Sekretarz: A. Orzeł. Skarbnik: K. Chudzikiewicz. Członkowie prezydium.: J. Gieroń, St. Olejniczak, R. Sławiński. Członkowie zarządu: T. Kalinowski, A. Żurowski, St. Kozielczyk, J.Maciejczyk, J. Szyszko, P. Góral, Z. Krzymański. Komisja rewizyjna: T. Kaczmarski, W. Rynkiewicz, L. Czerny, A. Chmiel-Tchórzowska, J. Maszewski. Sąd koleżeński: R. Specyalski, M. Szułczyński, R. Prentki, K. Maksymowicz, F. Kłos Liczba członków: 630
 1. Rok 1983 (22 marca)
Przewodniczący: Tadeusz Kalinowski Wiceprzewodniczący: R. Sławiński, P.Góral. Sekretarz: K. Chudzikiewicz. Skarbnik: St. Kozłowski. Członkowie: T. Błaszkowski, Z. Kaleczyc, H. Lenartowicz, A. Orzeł, M. Szułczyński, Z. Koziarz, J. Augustynowicz. Komisja rewizyjna: R. Prentki, T. Kaczmarski, L. Czerny, St. Kozielczyk, B. Romanowska. Sąd Koleżeński: B. Różanek, T. Czerniakowski, W. Kiszakiewicz, T. Zakrawacz, B. Jarząbek  
 1. Rok 1986 (27 marca)
Przewodniczący: Tadeusz Kalinowski Wiceprzewodniczący: J. Gieroń, R. Sławiński. Sekretarz: M. Szułczyński. Skarbnik: St. Kozłowski. Członkowie: A. Nalepa, P. Góral, J. Augustynowicz, A. Żurowski, T. Błaszkowski, G. Misiołek, H. Lenartowicz, J. Podciborski, R.Szwarc. Komisja rewizyjna: E. Kut, K. Maksymowicz, J. Gładki, T. Kaczmarski,W. Radomski. Sąd koleżeński: A. Orzeł, T. Czerniakowski, J. Stawowski, J. Stankiewicz,B. Jarząbek Liczba członków: 696   14.  Rok 1989 (3 kwietnia) Przewodniczący: Jerzy Stawowski Wiceprzewodniczący: R. Sławiński. Sekretarz: H. Czajkowski. Skarbnik: A. Rubczewski. Członkowie: A. Nalepa, J. Augustynowicz, B. Koczot, R. Rus, F. Romanowski. Komisja rewizyjna: H. Przewoska-Indyk, Z. Kaleczyc, G. Misiołek, T. Olszewski,W. Radomski. Sąd koleżeński: J. Głuszyk, K. Kowzan, St. Kozielczyk, B. Romanowska, H. Lenartowicz Liczba członków: 502 i w trakcie kadencji spada do 176  
 1. Kadencja 10.04.1992 - 1995
Przewodniczący: Ryszard Rus Wiceprzewodniczący: J. Stawowski, A. Rubczewski. Sekretarz: I. Neugebauer. Skarbnik: J. Stawowski. Członkowie: R. Sławiński, P. Jung, W. Dąbrowski, F. Romanowski. Komisja rewizyjna: H. Przewoska-Indyk, G. Misiołek, A. Maj. Sąd koleżeński: Z. Kaleczyc, W. Radomski, W. Kapusta Liczna członków: 187

W okresie tej kadencji z inicjatywy przewodniczącego oraz z udziałem firmy ArGeo z Gdyni rozpoczęto wydawanie biuletynu geodezyjnego „Skoczybruzda”, gdzie m.in. publikowano najciekawsze wydarzenie z terenu działania oddziału, opracowano i propagowano na wolnym rynku cennik za usługi geodezyjne (tzw. ceny przeciętne), organizowano egzaminy na uprawnienia geodezyjne. Ogółem wydano 8 numerów w nakładzie 100 egz. rozpowszechnianego przede wszystkim w ODGiK - czytaj Skoczybruzda nr 1 do 8 w zakładce BIULETYN.

 1. Kadencja 24.03.1995 –1998
Przewodniczący: Krzysztof Matysik Wiceprzewodniczący: R. Rus, A. Rubczewski, J. Stawowski Sekretarz: D. Studzińska Skarbnik: J. Stawowski. Członkowie: J. Augustynowicz, R, Cieślukowski, W. Dąbrowski, R. Sławiński, F. Romanowski. Komisja rewizyjna: H. Przewoska-Indyk, G. Misiołek, A. Maj. J. Jarmoc, K. Rolka Sąd koleżeński: K. Rylik, A. Łaski, J. Gieroń, A. Kalisz, W. Wiśniewski, W. Straszewski Liczba członków: 205

Kadencja charakteryzowała się minimalnym wzrostem zainteresowania ze strony środowiska geodezyjnego działalnością organizacji – ilość członków oddziału powiększyła się o 18 osób. Wydarzenie, które zasługuje na szczególną uwagę to zorganizowana 15 maja 1996 r. konferencja z okazji 50-lecia Oddziału Gdańskiego SGP. Konferencja zgromadziła około 200-tu uczestników, około 20-tu firm prezentujących swój sprzęt i oprogramowanie geodezyjne, przybyli przedstawiciele władz administracji województwa gdańskiego i elbląskiego. Zaproszeni naukowcy wygłosili referaty związane z aktualnymi tematami geodezyjnymi, a przedstawiciel Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wręczył zasłużonym członkom odznaki. Był też czas na wspólną zabawę, rozmowy, wspomnienia - czytaj w zakładce BIULETYN – skan  „Skoczybruzda” nr 11

Ciekawsze wydarzenia tej kadencji to we wrześniu 1996 rok – wycieczka rozpoznawcza do Szwajcarii w firmie LEICA (dawny Wild) oraz:
 • listopad 1996 r. – przedstawiciele firmy Leica przybywają do Gdańska i prezentują pomiary techniką GPS
 • kwiecień 1997 r. – Konferencja naukowo- techniczna na temat: Geodezja w Gospodarce Morskiej i Hydrografii
 • wrzesień 1997 r. – Mistrzostwa Geodetów w tenisie ziemnym
 • październik 1997 r. – seminarium w Gdyni na temat zastosowania GPS
 • listopad 1997 r. – seminarium w Elblągu na temat map numerycznych
 • listopad 1997 r. – seminarium w Gdańsku na temat GPS
 • marzec 1998 r. – konferencja w Elblągu na temat ODG-K

W okresie tej kadencji kontynuowano prowadzenie i rozpowszechnianie biuletynu geodezyjnego „Skoczybruzda” (czytaj w zakładce BIULETYN – skan  „Skoczybruzda” nr 9 i 10), propagowano cennik za usługi geodezyjne, organizowano egzaminy na uprawnienia geodezyjne.

Składy osobowe władz oddziału w XXI wieku

 1. Kadencja lat 23.03.1998 – 2001
Prezes oddziału: Ryszard Sławiński Wiceprezesi: J. Stawowski, A. Rubczewski Sekretarz: E. Hajdul Skarbnik: J. Stawowski Członkowie: A. Orzeł, W. Dąbrowski, R. Rus, R. Cieślukowski, W. Frankowski, K. Matysik, J. Augustynowicz, B. Koczot, M. Szułczyński Komisja rewizyjna: H. Przewoska-Indyk Sąd koleżeński: K. Rylik Liczba członków: 124

Pomimo istniejących trudności praca w oddziale jest kontynuowana. Oprócz załatwiania bieżących spraw i regularnych spotkań w  okresie tej kadencji zorganizowano następujące konferencje:

 • 10 – 11 lipca 1998 r. w Elblągu konferencja na temat „Projekt rozwoju Żuław”
 • 16 – 17 października 1999 r. w Sobieszewie k/ Gdańska sesja naukowo–techniczna na temat: „Aktualne problemy prac geodezyjnych”
 • 6 – 7 kwiecień 2000 r. konferencja na temat „Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zreformowanym państwie” z inicjatywy koła zakładowego OPeGieKa w Elblągu.

Oprócz konferencji oddział był dwukrotnie współorganizatorem w Gdańsku Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej dla młodzieży szkół geodezyjnych. Dla geodetów chcących zdobyć uprawnienia zawodowe zorganizowano kurs przygotowawczy w roku 2000, a następnie ZO SGP zorganizował egzamin. Przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w dniach Geodezji Czesko-Słowacko–Polskich w maju 2000 r. Zarząd Oddziału współpracował z Pomorską Radą Naczelnej Organizacji Technicznej oraz z Uniwersytetem Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie.

 1. Kadencja 24.03.2001 - 2004
Prezes oddziału: Ryszard Sławiński  Wiceprezesi: J. Stawowski, A. Rubczewski Sekretarz: E. Hajdul Skarbnik: J. Stawowski Członkowie: A. Orzeł, W. Dąbrowski, R. Rus, R. Cieślukowski, W. Frankowski, K. Matysik, J. Augustynowicz, B. Koczot, M. Szułczyński Komisja rewizyjna: H. Przewoska-Indyk Sąd koleżeński: K. Rylik Liczba członków: 103 Oprócz statutowych obowiązkowych zebrań i spotkań na szczególną uwagę zasługują:
 • W czasie tej kadencji przygotowano 3 egzaminy na uprawnienia zawodowe, a wcześniej kursy przygotowawcze.
 • Oddział SGP w Gdańsku był współuczestnikiem organizowanych corocznie w Elblągu konferencji na temat „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.
 • Zorganizowano szkolenie na temat nowych przepisów z zakresu ewidencji gruntów i budynków.
 • W Gdańsku w listopadzie 2002 r. zorganizowano Forum dyskusyjne na temat opracowania „Wykonywanie podziałów i rozgraniczanie” którego autorami byli członkowie oddziału.
 • Oddział SGP w Gdańsku patronował w corocznych rozgrywkach tenisowych – Mistrzostwa Polski Geodetów w tenisie.
Zorganizowano w ramach  imprez integracyjnych dwie wycieczki promowe: Pierwsza do Karlskrone - w Przeglądzie Geodezyjnym kol. Ryszard Rus napisał: Geodeci w Karlskronie - Koniec wakacji 2001 roku - pierwszych w XXI wieku. To wszystko znakomita okazja do zrealizowania dobrego wypoczynku w dobrym towarzystwie. Taki cel przyświecał 20 osobowej grupie geodetów z  Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku organizując rejs na trasie Gdynia - Karlskrona - Gdynia. Program rejsu: 24 sierpnia (piątek)   9,00 - Odpłynięcie promu Stena Europe (zaokrętowanie, zakupy w sklepie wolnocłowym) 13,00 - Lunch na promie (restauracja Globetrotter) / Pokład słoneczny / Muzyka na żywo 19,30 - Przypłynięcie do Karlskrony / Przejazd autobusem do hotelu Conrad  20,30 - Kolacja w Karlskronie (restauracja Niva) 25 sierpnia (sobota) do 10,00 - Śniadanie w hotelu 11,00 - Wycieczka piesza po Karlskronie z przewodnikiem (3 godziny) 14,00 - Zwiedzanie Muzeum Morskiego 14,45 - Lunch w Gota Lejon (na terenie muzeum) 19,30 - Powrót autobusem  na prom 21,00 - Wypłynięcie promu 21,30 - Kolacja na promie (restauracja Globetrotter) / Dyskoteka, dancing 26 sierpnia (niedziela) od 6,00 - śniadanie na promie (restauracja Globetrotter)      7,30 - przypłynięcie do Gdyni

Pogoda znakomita, Bałtyk płaski jak stół, humory dopisywały. Karlskrona to malowniczo położone miasto wojewódzkie u wybrzeży Szwecji. Zbudowane pod koniec XVII wieku z inicjatywy króla Karola XI. Mnóstwo wysp i wysepek, dzikich i zagospodarowanych, połączonych mostami bądź drogą wodną. Dawniej Karskrona to baza marynarki wojennej, aktualnie największy w Skandynawii ośrodek badawczy i produkcyjny przemysłu teleinformatycznego. Najcenniejsze zabytki miasta to zabudowa rynku (dwa klasycystyczne kościoły i ratusz inspirowane architekturą włoską), drewniana dzwonnica – kopia latarni morskiej w Faras oraz drewniany kościół admiralicji z pomnikiem żebraka Rosenboma, będącego symbolem Karlskrony. Niestety to tylko kilkadziesiąt godzin. Ale mnóstwo, ciągle brakującego, czasu na omówienie spraw ważnych jak i mniej ważnych w gronie koleżanek i kolegów po fachu. Pozostały niezapomniane wrażenia. Impreza została zrealizowana przez firmę Stena Line – wyspecjalizowaną w tego rodzaju rejsach.

Druga w dniach 4-6 wrzesień 2003 r. to rejs 24 członków oddziału do Kopenhagi. Ponadto coroczne spotkania opłatkowe w siedzibie NOT–u w Gdańsku dla geodetów seniorów.

 1. Kadencja 26.03.2004 – 2007
Prezes oddziału: Florian Romanowski / Honorowy Prezes Jerzy Stawowski Wiceprezesi: R. Sławiński, W. Frankowski, B. Koczot, W. Dąbrowski Sekretarz: E. Hajdul. Skarbnik: Z. Rynkiewicz Członkowie: A. Orzeł, M. Szułczyński, K. Chudzikiewicz, R. Cieślukowski, R. Rus, E. Witkowska, L. Sobolewska Komisja rewizyjna: H. Przewoska-Indyk, P. Góral, A. Maj, A. Kalisz, W. Wiśniewski, K. Zalewski, R. Dominik Sąd koleżeński: K. Rylik, Z. Piesik, W. Straszewicz, G. Przybylski, T. Jawsienia Liczba członków 72

Dzięki grupie zapaleńców działalność oddziału jest nadal kontynuowana. FORUM GEODETÓW w 2004r. i 2007r., kursy kwalifikacyjne na uprawnienia zawodowe kończące się egzaminem, ogólnopolskie konferencje „Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” w Elblągu, Mistrzostwa Polski Geodetów w tenisie – to główne działania tej kadencji będące kontynuacją działań z lat poprzednich. We wrześniu 2006 r. reprezentacja oddziału gdańskiego SGP uczestniczyła w 70-cio leciu prof. Mirosława Żaka. Jubilatowi wręczono okolicznościową laudację autorstwa kol. E. Hajdul. Kol. Piotr Góral zostaje szefem Koła Seniorów i organizuje spotkania opłatkowe w siedzibie NOT–u w Gdańsku dla geodetów seniorów.

 1. Kadencja 30.03.2007 – 2010
Prezes oddziału: Ryszard Cieślukowski / Honorowy Prezes Jerzy Stawowski Wiceprezesi: W. Frankowski, F. Romanowski, R. Rus, B. Koczot. Sekretarz: E. Hajdul / B. Kaczmarczyk. Skarbnik: Z. Rynkiewicz. Członkowie: K. Chudzikiewicz, A. Maj, A. Orzeł, R. Sławiński (zmarł 2007r.), L. Sobolewska, M. Szułczyński Komisja rewizyjna: H. Przewoska-Indyk, R. Dominik, P. Góral, T. Kalinowski, B. Komendecka, W. Wiśniewski Sąd koleżeński: K. Rylik, E. Brodowski, Z. Koziarz, Z. Piesik, S. Świderski

W Urzędzie Miejskim w Gdańsku 8 września 2007r. FORUM GEODETÓW, a w DW „Rzemieślnik” 16-18 maj 2008r. Dni Geodezji Polsko-Czesko-Słowackiej. Ponadto BIESIADA GEODETÓW w lipcu 2009 r. oraz kursy kwalifikacyjne na uprawnienia zawodowe kończące się egzaminem, IX - XI konferencje nt. „Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” w Elblągu – to główne działania tej kadencji będące kontynuacją działań z lat poprzednich. Zespół ds. technologii przy Zarządzie Oddziału w składzie M. Szułczyński, K. Chudzikiewicz i A. Orzeł opracował poradnik nt. mapa dc. projektowych.

 1. Kadencja 18.03.2010 – 2013
Prezes oddziału: Ryszard Cieślukowski / Honorowy Prezes Jerzy Stawowski Wiceprezesi: W. Frankowski, F. Romanowski, R. Rus, B. Koczot, K. Kaczmarek Sekretarz: B. Kaczmarczyk. Skarbnik: Z. Rynkiewicz. Członkowie: E. Hajdul, K. Chudzikiewicz, A. Maj, A. Orzeł, R. Sławiński, M. Szułczyński Komisja rewizyjna: H. Przewoska-Indyk, L. Sobolewska, P. Góral, E. Witkowska, W. Wiśniewski, S. Świderski, T. Jewsienia Sąd koleżeński: K. Rylik, M. Szułczyński, E. Brodowski, A. Augustynowicz, T. Kubera, S. Czkuj, J. Jarmoc

Geodeci z trzech krajów spotkali się podczas XIV Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji, które odbyły się w Gdańsku-Jelitkowie (DW Rzemieślnik) w dniach 16-18 maj 2008 roku zorganizowane przez gdański oddział SGP. Głównymi tematami konferencji były pomiary grawimetryczne, zastosowanie technologii GPS w geodezji oraz zagadnienia z zakresu współczesnego katastru. Referaty przedstawiali autorzy polscy, czescy i słowaccy. Omawiano m.in. perspektywy absolutnych pomiarów grawimetrycznych oraz prace grawimetryczne w Czechach (obserwatorium w Pecnym) i w Polsce. Tematyka GPS koncentrowała się wokół zagadnienia wykorzystania sieci stacji permanentnych w tych krajach. Oddzielna sesja przeznaczona została na prezentacje studentów wydziałów geodezji wyższych uczelni z poszczególnych krajów. Tradycyjnie organizatorzy położyli bowiem duży nacisk na udział młodzieży w imprezie. Wygłoszenie własnego referatu przed 150-osobowym audytorium, było dla nich nie lada wyzwaniem. Nagrodzono pracę zespołową studentów Koła Naukowego Geodetów „Geoida” z Politechniki Warszawskiej wygłoszoną przez Kingę Węzkę pt. „Wyznaczenie topografii fragmentu dna zbiornika wodnego i synchroniczna niwelacja trygonometryczna w aspekcie badań geodynamicznych pienińskiego pasa skałkowego”. Wyróżnienie otrzymał także Ladislav Pitonak z Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie za pracę na temat wyrównania referencyjnych sieci grawimetrycznych. Gośćmi konferencji byli m.in.: główny geodeta kraju Jolanta Orlińska, prezes Czeskiego Urzędu Geodezji i Katastru Karel Vecere, wiceprezes Słowackiego Urzędu Geodezji, Kartografii i Katastru Vladimir Stankowsky oraz prezesi stowarzyszeń geodetów i kartografów z: Czech – Vaclav Sandra, Słowacji – Dusan Ferianc i Ukrainy – prof. Ihor Trevoho. Szef Stowarzyszenia Geodetów Polskich Krzysztof Cisek otrzymał z rąk tego ostatniego Odznakę za Zasługi dla Ukraińskiej Geodezji, z kolei SGP uhonorowało szefów bratnich stowarzyszeń Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla SGP. Spotkanie w Gdańsku było również okazją do przeprowadzenia przez GGK Jolantę Orlińską rozmów z szefami służb geodezyjnych obu naszych sąsiadów.

Powstaje również Koło Uczelniane SGP Hevelius na Politechnice Gdańskiej. Katedra Geodezji Politechniki Gdańskiej wraz z Centrum GIS Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu ZO SGP organizują corocznie obchody dnia Systemów Informacji Geograficznej „GIS Day”.

Udział członków zarządu w dniu 27 kwietnia 2011 r. w otwarciu GIS Center – firmy OPeGieKa w Elblągu. Ponadto BIESIADA GEODETÓW w dniu 27 maja 2011 r. oraz kursy kwalifikacyjne na uprawnienia zawodowe kończące się egzaminem, XII-XIV konferencje pn. „Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” w Elblągu – to główne działania tej kadencji będące kontynuacją działań z lat poprzednich. W dniach 30 sierpnia–1 września 2012r. przy dość licznej frekwencji odbyły się XXIX Mistrzostwa Polski Geodetów w tenisie ziemnym o puchar głównego geodety kraju pod honorowym patronatem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (szczegóły: http://geoforum.pl/?page=news&id=13428&link=gdansk-triumfowal-na-kortach&menu=47096). Szkolenie dla geodetów z Pomorza w dniu 12.12.2012 r. nt. standardów technicznych w geodezji, w którym uczestniczyło ponad 150 osób w tym z administracji geodezyjnej. Powstaje Koło SGP Hevelius na Politechnice Gdańskiej - profil koła: https://www.facebook.com/sgppg?fref=ts.

 
 1. Kadencja 22.03.2013 – 2017
Prezes oddziału: Ryszard Cieślukowski Wiceprezesi: K. Kaczmarek, F. Romanowski, R. Rus, J. Szulwic, E. Witkowska Sekretarz: B. Kaczmarczyk. Skarbnik: Z. Rynkiewicz. Członkowie: K. Chudzikiewicz, E. Hajdul, A. Jurkowska, L. Sobolewska, D. Szymala, S. Świderski Komisja rewizyjna: A. Orzeł, W. Frankowski, K. Zalewski, S. Skorupa, K. Gollent. Sąd koleżeński: K. Rylik, E. Lepacki, P. Wysocki, A. Augustynowicz, J. Ludwichowski, G. Kwiatkowski Liczba członków 101

W dniach 1-8 wrzesień 2013r. w Gdańsku i Elblągu gościła grupa 25-cio osobowa geodetów z bratniej organizacji z Frankfurtu. Program wizyty obejmował m.in. wizyty u Geodety Województwa Pomorskiego, Geodety Miasta Gdańska oraz w OPEGIEKA Elbląg. (relacja: http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/dzialalnosc/biuletyn/221-geodeci-z-frankfurtu-z-wizyta-u-nas).

W dniu 19 września 2013 r. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej przy wahadle Foucaulta na dziedzińcu Hewelisza odbyło się FORUM GEODETÓW. Program spotkania obejmował wystąpienia tematyczne, prezentacje firm i otwartą dyskusje na aktualne tematy branży. Forum towarzyszyła wystawa prac dyplomowych GiK. Wspieranie wraz z dofinansowaniem Trójmiejskiego GIS Day na Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Gdańskiej - organizowanych wspólnym wysiłkiem Koła Naukowego GISoteka z UG oraz Koła Naukowego Hevelius z PG (listopad 2013 i 2014).

Z rekomendacji Zarządu Głównego SGP kol. R. Cieślukowski i R. Rus powołani Zarządzeniem GGK z dnia 20.02.2014r. do prac w Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Szkolenia dla geodetów z Pomorza w dniach 10.04.2014r. i 23.04.2015r. w zakresie nowelizacji przepisów Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Ewidencji Gruntów i Budynków.

Dzięki staraniom gdańskich geodetów, w dniu 26 lutego 2015 roku Uchwałą nr VI/92/15 Rady Miasta Gdańska jedna z ulic w Gdańsku Kokoszkach otrzymała nazwę Geodetów. Ulica położona jest po wschodniej stronie ulicy Stokłosy i nawiązuje tematycznie do przyjętego na tym obszarze klucza, tj. nazw zawodów: Betoniarzy, Budowlanych, Instalatorów, Metalowców, Snycerzy. Nie wszyscy też wiedzą, że wielu słynnych matematyków również było geodetami, jak np. Stefan Hausbrandt, który w Gdańsku ma już swoją ulicę. W Polsce jest to jedna z 38 ulic Geodetów, w tym m.in. w Wejherowie i Władysławowie. Gdański oddział SGP był jednym z patronów pierwszej międzynawowej konferencji naukowej współorganizowanej w dniach 23-24 kwietnia 2015 przez Politechnikę Gdańską i nowo powstałą rządową Polską Agencję Kosmiczną z siedzibą w Gdańsku – Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology IRMAST 2015.

28 maja 2015 roku powołano Komitet Organizacyjny obchodów 70-cio lecia oddziału gdańskiego SGP. Na jego czele stanął kol. Ryszard Rus. Członkowie komitetu m.in. w rejsie do Karlskrony w dniach 18-20 wrzesień 2015r. opracowali szczegółowy program obchodów jubileuszu pn. Bałtycki Kongres Geodezyjny. Współorganizatorem jest Katedra Geodezji WILiŚ Politechniki Gdańskiej. W ramach BKG odbędą się:

 • 70-lecie Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku,
 • Benefis jubileuszowy Prof. Mirosława Żaka i Prof. Adama Żurowskiego wraz z uroczystą kolacją,
 • Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna GEOMATYKA'2016 oraz liczne prezentacje technologiczne,
 • Forum SGP oraz forum geodezji,
 • BIESIADA PRZYJACIÓŁ.

Podczas otwartego zebrania Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, w dniu 29 września 2015 roku Prof. Mirosław Żak omówił rolę pomiarów geodezyjnych w zapewnieniu niezawodności pracy elektrowni atomowych - wspominając m.in. prace z 1988 roku na obiektach EJ Żarnowiec – w prezentacji pt. „Problematyka niezawodności obiektów energetyki jądrowej”.

Katedra Geodezji Politechniki Gdańskiej wraz z Centrum GIS Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu Koła Uczelnianego SGP zorganizowała 18 listopada 2015r. obchody dnia Systemów Informacji Geograficznej „GIS Day”, którego ideą jest pokazanie w jak wielu dziedzinach znajdują zastosowanie systemy informacji geograficznej. Program spotkania obejmował prezentacje Esri Polska, Here Maps, oraz OPEGIEKA-Elbląg „R&D w geodezji, doświadczenia w konstruowaniu nowych platform pomiarowych”.

Rok 2016 to obchody Jubileuszu 70-lecia SGP w Gdańsku, które rozpoczęły się organizacją dwóch szkoleń, adresowanych do służby geodezyjnej i kartograficznej stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, wykonawców prac geodezyjnych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na uprawnienia zawodowe jak również studentów. Szkolenia odbyły się w pomieszczeniach budynku NOT w Gdańsku:

- 4 marca 2016 r. szkolenie nr 1 poprowadziła dr inż. Ludmiła Pietrzak, nt. „Procedury i czynności geodezyjno-administracyjne związane z przebiegiem granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości w tym ustalenie linii brzegu”

- 4 kwietnia 2016 r. szkolenie nr 2 poprowadził mgr inż. Mirosław Puzia, nt. „Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej”.

Uhonorowaniem „weteranów pracy” były dwa spotkania członków Komitetu Organizacyjnego BKG’2016 z SENIORAMI, reprezentantami gdańskiego Koła Seniorów SGP: kol.: Piotr Góral (rocznik 1932), Zbigniew Koziarz (rocznik 1931), Artur Orzeł (rocznik 1932), Mieczysław Szułczyński (rocznik 1927), a także Jan Gładki (rocznik 1936). Tadeusz Kalinowski (rocznik 1937), Krzysztof Rylik (rocznik 1935) oraz Romuald Żołędziejewski (rocznik 1932). Przypomniano różne zabawne anegdoty z pracy w terenie. Wrócono pamięcią do ówczesnego sprzętu pomiarowego (m.in. amerykańskie teodolity z 4 śrubami ustawczymi), reformy rolnej, klasyfikacji i komasacji gruntów, inwentaryzacji mienia, związkach interdyscyplinarnych w tym z hydrografią i rzeczoznawstwem majątkowym, a nawet pracach na „Eksporcie”. Wspominano koleżanki i kolegów, którzy wnieśli swym działaniem społeczno-zawodowym wiele inicjatyw dla środowiska geomatycznego.

W dniach 2-4 czerwca 2016 roku w Gdańsku, Sopocie oraz Elblągu odbywał się Bałtycki Kongres Geodezyjny. Odznaczenie Gryfa Pomorskiego dla Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku z rąk marszałka Mieczysława Struka odebrał w dniu 3 czerwca 2016 roku, podczas obchodów 70-lecia oddziału, Ryszard Cieślukowski, prezes ZO SGP w Gdańsku. Organizatorami BKG było Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Gdańsku oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Krótka relacja z poszczególnych, kongresowych wydarzeń znalazła się m.in. w Przeglądzie Geodezyjnym (nr 7/2016) oraz Biuletynie  Informacyjnym PR FSNT NOT w GDAŃSKU – lipiec’2016.

RELACJA: http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/dzialalnosc/informacje-oddzial-w-gdansku/220-70-cio-lecie-oddzialu oraz http://www.bkg.geomatyka.eu/2016/

Letnie zebranie Zarządu Oddziału odbyło się w OPEGIEKA Elbląg, zaś jesienne w OPGK-Gdańsk. Rok 2016 zakończyło "Opłatkowe spotkanie przedświąteczne". W dniu 25 stycznia 2017 roku odbyło się zimowe zebranie ZO, gdzie m.in. uhonorowano 85 lecie kol. Artura Orła oraz rozpoczęto przygotowania do kampanii sprawozdawczo-wyborczej oddziału. W PSB Gdańsk w dniu 6 marca 2017 roku odbyła się konferencja nt. DNIA ZAWODOWCA. Kol. Elżbieta Hajdul, Ryszard Rus oraz Tomasz Jewsienia reprezentowali ZO SGP w Gdańsku przybliżając zawód geodety młodym gimnazjalistom. Walne zebranie oddziału zwołano na dzień 13 marca 2017 roku, które zostanie poprzedzone "Panelem dyskusyjnym na temat formatu GML w geodezji".

7. Kadencja 13.03.2017 – 2021 (2022)

Prezes oddziału: TOMASZ JEWSIENIA / Honorowy Prezes Ryszard CIEŚLUKOWSKI W dniu 16.03.2018 r. Prezesem zostaje Ryszard RUS (po rezygnacji "systemowej" Tomasza Jewsieni) Wiceprezesi: Kaczmarek Krystian, Rus Ryszard (Tomasz Jewsienia), Skorupa Sławomir, Witkowska Ewa, Wysocki Paweł Sekretarz: Barbara Kaczmarczyk Skarbnik: Zbigniew Rynkiewicz Członkowie: Gaj Beata, Gollent Katarzyna, Kaim Karol, Koss Karol, Maj Andrzej, Makowska Karolina W skład Zarządu wchodzą również Przewodniczący Kół: Czkuj Sławomir (OPEGIEKA Elbląg), Filipiak-Kowszyk Daria (PG Heweliusz), Gollent Katarzyna (WBGiTR Gdańsk), Hajdul Elżbieta (Koło Seniorów), Ludwichowski Jerzy (Koło 3M) Komisja rewizyjna: Barbara Łada; Edward Brodowski, Lucyna Sobolewska, Grzegorz Kwiatkowski Sąd koleżeński: Rylik Krzysztof, Świderski Sławomir, Chomyj Katarzyna, Keliński Tadeusz, Kubera Tomasz Reprezentanci na XXXIX Zjazd Delegatów SGP dn. 29 czerwca - 1 lipiec 2017 r. w Olsztynie, pod hasłem „Geodezja i kartografia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego": Romanowski Florian, Rus Ryszard Pierwsze zebranie ZO w nowej kadencji odbyło się 5 kwietnia 2017r. w siedzibie WBGiTR w Gdańsku. Uzgodniona plan działania na okres I półrocza br. Inne członkostwo Główne Komisje SGP przy ZG: Historii i Tradycji - Ryszard Rus oraz ds. Legislacji - Ewa Witkowska. Komitet organizacyjny 100-lecia SGP - F. Romanowski i R. Rus Pełnomocnik oddziału ds. RODO – Barbara Kaczmarczyk Komisja Kwalifikacyjna ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii – do 2019 r. J. Augustynowicz, R. Cieślukowski, F. Romanowski i R. Rus, w nowym składzie Karol Koss. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna przy PWINGiK - Tomasz Jewsienia. Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna przy GGK - A. Żylis. Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku - Ryszard Cieślukowski. Komisja Rewizyjna Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu - Janusz Augustynowicz. Działalność organizacyjna Statystyka osobowa w okresie 2017 – 2021 W okresie sprawozdawczym odeszli do „Krainy Wiecznych Pomiarów”: Stefan Piotrowski, Janusz Augustynowicz, Mieczysław Szułczyński, Piotr Góral, Artur Orzeł, Zbigniew Piesik.   R.I.P. W okresie sprawozdawczym zostali przyjęci na członków SGP: 2018 - KINOWSKA Monika, MARUSIAK Krzysztof, GARBICZ Jarosław, HRYNIEWICZ-FIEDUCIK Eliza, PIECZKOWSKI Tomasz, 2019 - MITRĘGA Martyna, LECHOWSKI Zdzisław, ŁUKAWSKA Agata, HRYNIUK Magdalena, 2020 - JAŻDŻEWSKI Paweł, 2021 - NIEDŹWIEDZKI Filip, ZACHŁOWSKI Grzegorz, JANKOWSKI Jakub, CHOMIAK Jakub, 2022 - DŁUŻEWSKI Radomirogółem 15 nowych członków. Uhonorowania: Medalami AMIGO SOCIETAS (Przyjaciel Stowarzyszenia): Pomorska Biblioteka Cyfrowa PG, Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku; Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz pośmiertnie Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska. Członkowie naszego oddziału (łącznie 21 osób) wyróżnionych zostało: odznaką honorową „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, Srebrnymi, Złotymi oraz Diamentowymi honorowymi odznakami NOT, tytułami: EKSPERT NOT oraz ZASŁUŻONY SENIOR NOT; Medalem NOT im. Feliksa Kucharzewskiego; Srebrnymi, Złotymi oraz Diamentowymi honorowymi odznakami SGP, Dyplomami ZASŁUŻONY SENIOR SGP oraz Medalami: 100-lecia SGP oraz W DOWÓD UZNANIA. Rok 2017 13 marca 2017 r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku- powyżej skład władz oddziałowych na lata 2017-2021, a w wyniku pandemii COVID’19 przedłużone o rok do 2022 roku. 5 kwietnia 2017 r. w siedzibie WBGiTR w Gdańsku, podsumowano wyniki wyborów. 26 kwietnia 2017 r. 85-te urodziny kol. Piotra Górala / 16 czerwca 2017 r. 90-te urodziny kol. Mieczysława Szułczyńskiego. Nota bene w trakcie kadencji złożono gratulacje jubilatom: kol. E. Hajdul i H. Indyk oraz kol. K. Chudzikiewiczowi, Z. Piesikowi, Z. Koziarzowi, L. Kurkiewiczowi. 30 czerwiec - 2 lipiec 2017 r. Olsztyn XXXIX ZJAZD SGP pod hasłem „Geodezja i Kartografia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego”. 13 lipca 2017 r. TRÓJMIEJSKIE Koło środowiskowe "3M" w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 sala 204. 14-15 września 2017 r. Hotel Gołuń w Gołuniu k/Wdzydz Kiszewskich – I Narada szkoleniowa przeznaczone jest dla pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, a także dla zaproszonych przedstawicieli firm geodezyjnych i kartograficznych oraz stowarzyszeń pt. „Zadania z zakresu geodezji i kartografii w świetle nowych uregulowań prawnych” 12 października 2017 r. Gdańsk, ul. Okopowa - budynek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - gospodarz kol. Krystian Kaczmarek – Pomorski WINGiK. 19 grudnia 2017 r. Gdańsk Koło 3M ul. Dyrekcyjna 6 oraz przedświąteczne spotkanie opłatkowe w restauracji La Fontaine W 2017 roku oddział zorganizował trzy (3) szkolenia z udziałem 197 osób:
 • RODO - maj 2017
 • Szkolenie służby geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego na zaproszenie PWINGiK z udziałem GGK – wrzesień 2017 w Gołuniu.
 • Decyzje administracyjne w praktyce - przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego – grudzień 2017 w NOT Gdańsk.
Rok 2018 31 stycznia 2018 r. podczas zebrania ZO ustalono, że kwietniu 2019 roku odbędą się w Elblągu odchody jubileuszu 30-lecia OPEGIEKA w Elblągu wraz z konferencją N-T nt. „Sztuczna inteligencja w geomatyce”. NIESTETY jubileusz o międzynarodowym wymiarze został odwołany. 16 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku – ZMIANA/ZAMIANA na stanowisku Prezesa SGP w Gdańsku. Przyczyna rezygnacji Tomasza Jewsienia ze stanowiska Prezesa ZO SGP w Gdańsku: Wykonywanie funkcji Prezesa ZO SGP, co bezpośrednio wiąże się z wpisem do KRS, przez osoby pełniące funkcje publiczne wykluczone jest przez ustawę z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017r. poz.1393 – t.j.). W KRS ujawniani są członkowie Zarządu Głównego z wyboru imiennego i z mocy Statutu – Prezesi Zarządów Oddziałów. Opinia prawna z dn.12 grudnia 2017 r., sporządzona na zlecenie Zarządu Głównego SGP przez radcę prawnego Kazimierza Daniszewskiego, udostępniona do wglądu na ubiegłorocznym  grudniowym posiedzeniu Zarządu Głównego, wskazuje jednoznacznie kierunek w jakim powinno dążyć stowarzyszenie w celu ochrony członków ZO i ZG przed zapisami powyższej ustawy oraz procedowanego projektu ustawy o jawności życia publicznego, która zastąpi powyższy akt prawny w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez SGP. Wskazanym rozwiązaniem jest przebudowa Statutu SGP i zawężenie składu Zarządu Głównego, w którego składzie nie będą osoby ograniczone ustawowym zakazem lub powołanie spółki prawa handlowego, która będzie prowadzić działalność gospodarczą, a całość udziałów spółki będzie należeć do SGP. 6 kwietnia 2018 r. - seminarium szkoleniowe w dniu dla pracowników WBGiTR ubiegających się o uzyskanie uprawnień z zakresu 5 – geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych. 24 kwietnia 2018 r. w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 – zintensyfikowano prace nad BAZĄ danych członków Oddziału z podziałem na Koła, w tym ściągalność składek. 18 maja 2018 r. uroczystości 70-lecia PSB w Gdańsku z udziałem absolwentów TG - członków SGP. 12 lipca 2018 spotkanie ZO w Bytowie na zaproszenie Karola Kossa (geodeta powiatowy) z udziałem Starosty Leszka Waszkiewicza – geodety. Nota bene w sierpniu 2018 r. rozstrzygnięto nabór na zastępcę GGK – kol. Karol Koss (członek Zarządu Oddziały gdańskiego SGP), geodeta powiatowy w Bytowie, objął stanowisko zastępcy głównego geodety kraju. 21 września 2018 r. narada techniczna na okrętach BH MW w Gdyni – organizator Koło Seniorów. 3-4 październik 2018 r. II Narada szkoleniowa PWINGiK w Szymbarku pn. „Nowe wyzwania dla administracji geodezyjnej w świetle zmian w geodezji i kartografii”. 13 listopada 2018 r. w OPEGIEKA - Elbląg, ul. Tysiąclecia 11. Członkowie KO: F. Romanowski i R. Rus omówili program i udział ZO w 100-leciu SGP oraz Nadzwyczajnym Zjeździe SGP (24-25.01.2019). 14 grudnia 2018 r.  Przedświąteczne spotkanie  pn. „ŚWIĘTA bez GRANIC”. Rok 2019 dla naszego stowarzyszenia to rok obchodów 100-lecia zarówno na poziomie centralnym jak również oddziałowym. 10 stycznia 2019 r. Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, na prośbę kol. Jakuba Szulwica – Pełnomocnika Dziekana WILiŚ PG w Gdańsku o wyrażenie opinii nt. programu studiów na studiach magisterskich II stopnia kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność „geomatyka i geoinformatyka”, podjął uchwałę powołania zespołu w składzie: Ryszard Cieślukowski – przewodniczący; Beata Gaj - członek sekretarz; Tomasz Jewsienia - członek administracja; Karol Kaim - członek przedsiębiorca; Daria Filipiak-Kowszyk - członek reprezentant Koła naukowego Hevelius PG; Jarosław Dawidowicz – konsultant PSB. Zespół po analizie udostępnionych materiałów do zaopiniowania zgodnie z intencją wnioskodawcy sporządził opinię, która został przekazana zainteresowanemu. 17 stycznia 2019 r. – Uchwała Sejmu RP. w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które jest kontynuatorem jednej z pierwszych organizacji naukowo-technicznych powstających wraz z odradzaniem się Rzeczypospolitej  „WYRAŻAJĄC SZACUNEK DLA CAŁEGO ŚRODOWISKA POLSKICH GEODETÓW” [publikacja Monitor Polski nr 126 z dnia 30.01.2019 r.]. 24 stycznia 2019 r. – GALA JUBILEUSZOWA w tym udział uhonorowanych członków gdańskiego oddziału pod hasłem BYĆ NARODOWI UŻYTECZNYM (Stanisław Staszic). 25 stycznia 2019 r. – NADZWYCZAJNY ZJAZD SGP którego głównym celem była nowelizacja STATUTU SGP z udziałem delegatów gdańskiego oddziału. 1 marca 2019 r. wystawa czasowa „4 BIURKA” jako hołd geometrom/mierniczym/geodetom na 100-lecie - otwarta w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu (czynna będzie do maja 2020 r.). Dyrektor muzeum uhonorowana stowarzyszeniowym medalem AMIGO SOCIETAS za  zaangażowanie oraz współpracę z geodetami. 21 marca 2019 r. obchody „Dnia geodety światowego” w dniu połączone ze szkoleniem pt. „Wybrane zagadnienia z zakresu podziałów nieruchomości” - szkolenie prowadził sędzia dr Mirosław Gdesz. Zapewne pamiętamy symboliczne kamizelki odblaskowe z grafiką „Jestem GEODETĄ użytecznym”. W dniach 29–31 sierpnia 2019 r. oddział był organizatorem XXXVI Ogólnopolskich Mistrzostw Geodetów w Tenisie Ziemnym – Korty Lechii Gdańsk, które odbyły się pod Honorowym Patronatem Głównego Geodety Kraju, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska. Szczególny wymiar miała prezentacja pt. „Geodezja 3M na 100” – organizatorzy podsumowali osiągnięcia mierniczych-geodetów z terenu nie tylko Trójmiasta w związku z obchodami w 2019 roku 100-lecia SGP oraz Polskiej Geodezji. Kulminacyjnym punktem seminarium było wręczenie rodzinie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przyznanego pośmiertnie decyzją Zarządu Głównego medalu AMIGO SOCIETAS doceniając jego zaangażowanie, współpracę jak również znaczące wsparcie działań na rzecz środowiska geodezyjnego. Medal odebrał z rąk wiceprezes SGP Ludmiły Pietrzak brat prezydenta Piotr Adamowicz. Imprezie towarzyszył pokaz nowoczesnego sprzętu geodezyjnego firm TOPCON oraz Geoline (GEOMAX). Uczestnicy byli pod wielkim wrażeniem organizacji spotkania w tym zwiedzanie Gdańska nocą. Zaprzyjaźniony z organizatorem dr Janusz Mosakowski przybliżył mało znane miejsca starego Gdańska, w tym miary gdańskie. 3-4 października 2019 r. III narada geodetów powiatowych z udziałem Pomorskiego Inspektora Nadzoru w Hotelu VENUS w Czapielsku pn. „Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji i współpraca środowisk geodezyjnych stymulatorem rozwoju nowoczesnej geodezji” Gdańskie SGP jest patronem dla Technikum Geodezyjnego w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku, i jak co roku uczestniczy w ważnych wydarzeniach szkoły. W dniu 17 kwietnia 2019 r. PSB w Gdańsku była organizatorem konferencji pt. Od szkoły do sukcesu na zawodowym rynku pracy, a jej mottem były słowa Stanisława Staszica „BYĆ NARODOWI UŻYTECZNYM” – oczywiście z udziałem geodetów. Spotkanie integracyjne pn. „BIESIADA GEODETÓW” w Elblągu w dniu 7 czerwca 2019 rok – impreza plenerowa na terenie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu dla geodetów i sympatyków geodezji. Oddział brał czynny udział w opracowaniu biogramów zasłużonych, nieżyjących geodetów z naszego rejonu działania dla potrzeb Słownika Biograficznego Geodetów i Kartografów Polskich. Ponadto na bieżąco ukazywały się w BIULETYNIE Informacyjnym PRFSN-T NOT-Gdańsk oraz Przeglądzie Geodezyjnym wzmianki o naszej działalności. W oddziale bardzo aktywnie działa Koło Seniorów, które współorganizowało w dniu 12 grudniu 2019 r. NOTowskie przeświąteczne spotkanie (53 DZIEŃ SENIORA) połączone z prezentacją pn. „100-lecie działalności SGP”. Rok 2020 zapowiadał się równie ciekawie - nasz oddział zaplanował szereg imprez o charakterze szkoleniowo-integracyjnym. 7 lutego w NOT Warszawa odbyła się GALA kończąca obchody 100-lecia z udziałem 6 członków gdańskiego oddziału, którzy zostali uhonorowani Jubileuszowym Medalem 100-lecia SGP w dowód wdzięczności oraz z wyrazami szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie SGP. W związku z pandemią COVID19 odwołano: - wiosenne zebrania Zarządu Oddziału zwołane na 19 marca 2020 r. - obchody 30-lecia OPEGIEKA-Elbląg największego przedsiębiorstwa geomatycznego na Pomorzu Gdańskim, zaplanowane na 24-25 kwiecień 2020 r. - jesienne zebrania Zarządu Oddziału. 1 czerwca 2020 r. zwołano (w reżimie pandemii) zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbyło się w siedzibie WBGiTR Gdańsk. Podjęto uchwałę o skreśleniu 18 członków zwyczajnych SGP Oddział w Gdańsku zgodnie z §16.2 Statusu SGP wobec nie skorzystania z tzw. abolicji składkowej. Zaplanowane w tym czasie główne punkty planu pracy naszego oddziału to: 1/. Szkolenia po roboczymi hasłami: - Zadania geodety i organu administracji w procesie inwestycyjno-budowlanym w aspekcie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; - Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego; - Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki nieruchomościami; 2/. Wyjazd integracyjny do OPATOWA, gdzie mieści się reaktywowane Muzeum Geodezji i Kartografii. Wyjazd miał być połączony ze zwiedzaniem Kielc, Lublina, Zamościa i Lwowa. ODWOŁANO 3/. Statutowe, kwartalne zebrania Zarządu Oddziału NIESTETY PANDEMIA… Udało się realizować na bieżąco publikacje w BIULETYNIE Informacyjnym PRFSN-T NOT-Gdańsk oraz w Przeglądzie Geodezyjnym m.in. wzmianki o naszej działalności - mamy dwóch redaktorów tematycznych. W roku 2021 działalność nadal został ograniczona z powodu pandemii COVID. Zaplanowana organizacja jubileuszu 75-lecia oddziału ODWOŁANA. Próba organizacji spotkań ZO w formule on-line nie spotkała się z wielkim zainteresowaniem. PRZERWA w działaniu do jesieni’2021. 26 października 2021 r. zrealizowano szkolenie online pn. „Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – studium problemów”. Przekazano podziękowania dla prelegenta PWINGiK Andrzeja Żylisa oraz obsługujących ponad 120 uczestników oraz kol. B. Kaczmarczyk i kol. Z. Rynkiewicza. 4 listopada 2021 r. w siedzibie OPEGIEKA-Elbląg, Al. Tysiąclecia 11 (sala konferencyjna) odbyło się OTWARTE zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku. Organizatorem było Koło Zakładowe OPEGIEKA. 25-26 listopad 2021 r. IV Narada szkoleniowa PWINGiK – przyjęto dokumentację pt. „Geodezja filarem wiarygodnej informacji przestrzennej” (harmonogram i karta uczestnictwa). Dedykowane zaproszenia zostały rozesłane… NIESTETY w ostatniej chwili odwołana tak jak i tradycyjne grudniowe zebranie przedświąteczne. Uzgodniono, że uwzględniając bieżący stan pandemii COVID 19 decyzja o kolejnych spotkaniach będzie podejmowana na bieżąco … Ciekawą inicjatywę podjęto pod koniec 2021 roku w Gdyni, gdzie trwała do końca listopada 2021 r. akcja wskazania nazwy dla nowej ulicy na rewitalizowanym osiedlu Meksyk. W imieniu gdyńskich członków Oddziału SGP wystąpiono z wnioskiem o nadanie nazwy ul. GEODETÓW, niestety istniejąca ulica MIERNICZA została uznana za należyte uhonorowanie naszego zawodu. Pomorska Bibliotek Cyfrowa PG - Współpraca rozpoczęła się bezpośrednio po Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym - w dniu 15 czerwca 2016 roku na zaproszenie Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej w spotkaniu nt. utworzenia CYFROWEJ KOLEKCJI „Geodezja i kartografia”. Zgodę na powyższe wyraził JM Rektor PG. Rozpoczęcie prac to skany roczników Przeglądu Geodezyjnego 1945-1950. PBC została uhonorowaniem, podczas GALI 100-lecie SGP w dniu 25.01.2019 r. medalem AMIGO SOCIETAS (Przyjaciel Stowarzyszenia). Członkowie oddziału gdańskiego SGP złożyli Panu Robertowi Szczodruchowi – kierownikowi PBC szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę przy tworzeniu i rozbudowie kolekcji „Geodezja i kartografia”. Kolekcja cieszy się ogromną popularnością wśród członków stowarzyszenia. Znajdują się tam prawdziwe „perełki” z historii naszego zawodu. Ogólnie dostępna kolekcja zawiera aktualnie ponad 220 publikacji. Publikacje - W okresie sprawozdawczym działalność naszego oddziału prezentowana była na łamach Przeglądu Geodezyjnego oraz Biuletynów NOT. Ponadto wiele bieżących informacji ukazało się na stronie internetowej stowarzyszenia (blisko 100 wpisów). Podstawowym źródłem informacji były wiadomości przesyłane drogą emailową do wszystkich członków władz oddziału. Na przestrzeni 5 lat to ok. 300 emaili. Docenić należy również duże zaangażowanie członków naszego oddziału w tworzeniu biogramów dla potrzeb wydawanego prze GK HiT „Słownika biograficznego geodetów i kartografów polskich”. Wystawa „4 Biurka” - 11 listopada 2018 roku w PSB Gdańsk odbyła się prapremiera wystawy. Następnie dzięki uprzejmości kierownictwa MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO w dniu 1 marca 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pn. „4 BIURKA” tj. powrót do przeszłości „od mierniczego do geomatyka” w budynku Gimnazjum (sala wystaw czasowych) - bulwar Zygmunta Augusta 11 w Elblągu. Uczestnicy wernisażu oglądali film „100 lat SGP i POLSKIEJ (niepodległej) GEODEZJI” oraz zwiedzili wystawę, na której zgromadzono ponad 300 eksponatów dokumentujących pracę mierniczych-geodetów w okresie 100-lecia. Docelowo wystawa znalazła się pod opieką Koła Zakładowego OPEGIEKA w Elblągu – podziękowania dla Prezesa S. Czkuja. Kończąc zasadniczą część sprawozdania, kadencja 2017-2022, pragnę podziękować kol. Bogumiłowi Koczotowi oraz Krystianowi Kaczmarkowi w związku z przejściem na emeryturę, za wieloletnią służbę administracyjną na rzecz geodezyjnego środowiska! Realizacja UCHWAŁY PROGRAMOWEJ z dnia 13 marca 2017 roku
 1. Ustalenie osoby koordynującej prace SGP.
Bez wątpienia takimi osobami byli Prezesi oddziału jak również funkcyjni działacze oddziału.
 1. Czynne uczestnictwo SGP w zakresie udoskonalenia sposobu egzaminowania osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych .
Oddział zgłosił kandydatury – aktualnie członkiem Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii jest kol. Karol Koss.
 1. Organizacja wyjazdowych szkoleń połączonych z imprezą integracyjną, organizacja których miałyby się zająć poszczególne Koła SGP.
Jak wynika z treści sprawozdania zrealizowano cały szereg imprez z poziomu oddziału niestety w kołach nie udało się zintensyfikować działań – z wyjątkiem Koła Seniorów o czym zaświadcza sprawozdanie załączone do niniejszego..
 1. Bieżąca organizacja szkoleń jednodniowych w związku ze stale zmieniającymi się
Zrealizowano ogółem 14 szkoleń. SZCZEGÓLNĄ TRADYCJĄ były grudniowe „szkolenia z niespodzianką” m.in. pendrive z imitacją łaty niwelacyjnej - sponsorowane przez OPEGIEKA, Elbląg, OPGK Gdańsk, DIAZ Gdańsk oraz WBGiTR Gdańsk. Szkolenia w 2022 roku (tematy do realizacji): ochrona i klasyfikacja gruntów – E.Witkowska i K. Koss / UoGN sędzia Mirosław Gdesz / panel dyskusyjny EGiB – OPGK i/lub prof. Paweł Hanus z AGH / weryfikacja operatów A. Żylis – namawiam do dyskusji na ten temat!
 1. Skuteczne realizowanie zawartego podczas BKG' 2016 Porozumienia SGP z Państwowymi Szkołami Budownictwa im. M. Osińskiego w Gdańsku (technik geodeta).
Porozumienie zostało wznowione w dniu 1 marca 2019 r. na czas nieokreślony. Oddział jest PATRONEM kształcenia w zawodzie GEODETA. Szereg spotkań w PSB w tym 70-lecie szkoły z prezentacją drona przez koło elbląskiej OPEGIEKA. ZO prenumeruje dla szkoły Przegląd Geodezyjny.
 1. Za zgodą Rektora Politechniki Gdańskiej kontynuacja prac związanych z poszerzeniem zbiorów kolekcji „Geodezja i Kartografia" Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej na PG,- organizacja spotkania z nową Dyrektor.
Realizowane na bieżąco. Powszechna dostępność do kolekcji „Geodezja i kartografia” ogółem pond 200 zeskanowanych historycznych GEOpublikacji.
 1. Powrót do współpracy z Hydrografią (wstępnie poruszono tą sprawę na BKG'2016), współpraca przy organizacji V Konferencji Morskiej - zorganizowanie spotkania z przedstawicielami oddziałów Gdyńskiej i Gdańskiej Hydrografii w celu reaktywacji (jest wstępna zgoda Zarządu Głównego).
Odbyły się dwa spotkania: 20 września 2018 r. wizyta u hydrografów połączona ze spotkaniem z załogami okrętów: podwodnego oraz hydrograficznego oraz 19 lutego 2020 roku z nowym kierownictwem Biura Hydrograficznego MW w związku ze 100-leciem Polskiej Służby Hydrograficznej – wspólna chęć dla dalszych realizacji w tym „konferencji morskiej”.
 1. Organizacja szkoleń warsztatowych o tematyce GML (przed Walnym Zgromadzeniem szkolenie przygotuje i poprowadzi K. Kaim i K. Stachura).
W okresie pandemii odbyło się szereg szkoleń warsztatów online z poziomu ZG SGP.
 1. Powołanie Komisji Dyscyplinarnej SGP, która ściśle współpracowałaby z Rzecznikiem Dyscyplinarnym działającym przy WINGiK. Zwrócono uwagę na zwiększoną w 2016 r ilość złożonych skarg i wszczętych postępowań dyscyplinarnych dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (zarzuty fałszowania podpisów pod protokołami granicznymi, wykonywanie prac bez uprawnień itp. - sprawy kierowane do Rzecznika Dyscyplinarnego).
Tomasz Jewsienia jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej przy PWINGiK.
 1. Zaangażowanie „młodych” członków SGP w pracę organizacji.
Niestety nie udało się pozyskać do CZYNNEJ pracy społecznej.
 1. Otwarcie na „młodych" - pozyskanie nowych członków.
Jak ze sprawozdania wynika przyjęto ogółem 15 nowych „młodych” członków.
 1. Zwrócono uwagę na sprawy nadmiarowego kształcenia w zakresie dziedzin geodezji i kartografii w aspekcie realnego zapotrzebowania na zawód geodety (nadmiar wykwalifikowanych i uprawnionych geodetów) oraz jakość wykonywanych prac.
Pomimo wielu ogólnopolskich zabiegów w tym zakresie nie ma wspólnych ustaleń. Na dodatek w ramach reformy szkolnictwa „Geodezja i kartografia” - wraz z budownictwem i transportem (w zakresie infrastruktury) – została przyporządkowana do dyscypliny „inżynieria lądowa” w dziedzinie nauk inżynieryjnych i technicznych.
 1. Skuteczne dążenie SGP do zmian prawa i wymagań Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie sporządzania i przekazywania przez geodetów dokumentacji papierowej i elektronicznej do PZGiK (doprowadzenie do sytuacji w której geodeta w prosty sposób przekazuje do PZGiK dokumentację i dane z wykonanej pracy bez dodatkowej potrzeby przetwarzania tej dokumentacji i danych w kosztownych systemach lub aplikacjach dostosowanych wyłącznie do potrzeb Służby Geodezyjnej i Kartograficznej).
Wraz z nowelizacją PG-K i 14 nowej treści rozporządzeń do naszego prawa - z dniem 31 lipca 2021 r. uregulowano m.in. przekazywania dokumentacji on-line. Operat elektroniczny – istotna zmiana w funkcjonowaniu geodezji – hasło lansowane przez GGK.
 1. Powołanie Samorządu Zawodowego, zaapelowano do przyszłego zarządu SGP o podjęcie skutecznych prac związanych z realizacją i powołaniem tego samorządu.
Brak politycznych decyzji dla tej inicjatywy. Odbyło się szereg wspólnych spotkań organizacji społecznych łącznie z posiedzeniem PRG-K przy GGK bez wypracowania końcowych dokumentów.
 1. Wniosek o współpracę przedsiębiorstw w zakresie realizacji stażów pracy dla studentów geodezji i kartografii.
Na zapotrzebowanie PSB zorganizowano z udziałem przedstawicieli oddziału szereg praktyk i wizytacji w tym w PODGiK. Ze strony Koła Hevelius takiego zapotrzebowania nie zgłaszano.
 1. Pomoc w dążeniu do uproszczenia przepisów i procedur administracyjnych (w szczególności podjęcie prac zmierzających do zastąpienia lub zmiany rozporządzenia w sprawie standardów geodezyjnych m.in. w zakresie uwzględnienia w nich nowoczesnych technologii pomiarowych).
Szereg zgłoszonych uwag do nowotworzonych GEO_przepisów m.in. poprzez Główną Komisję ds. legislacji.
 1. Zorganizowanie przez SGP imprezy integracyjnej (rozrywkowej) dla członków SGP za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy eventowej. Regionalne koła SGP złożą propozycje imprezy dla Zarządu SGP.
W Elblągu impreza integracyjna na ponad 100 osób w dniu 7 czerwca 2019 r. Z powodu pandemii zrezygnowano z wycieczki OPATÓW-LWÓW. Szczególny rodzaj integracji to uroczyste kolacje podczas narad PWINGiK. Geodeci w teatrze – 27.11.2019 r. miało być początkiem nowej inicjatywy, ale pandemia! Podziękowania za 5 lat wspólnej pracy, za konstruktywną krytykę i wskazówki co można poprawić, a jednocześnie dalsze zaangażowanie w pracy Stowarzyszenia władz oddziału SGP i tych ustępujących i tych nowo wybieranych. Uczestnicy WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW gdańskiego oddziału SGP w dniu 18 marca 2022 roku dokonali wyborów WŁADZ SGP w Gdańsku – kadencja 2022-2026: ZARZĄD: Ryszard Rus – Prezes oddziału / Ryszard Cieślukowski – Honorowy prezes oddziału Członkowie zarządu z wyboru imiennego: Bartosz Ekmann, Barbara Kaczmarczyk, Barbara Łada, Karolina Makowska-Jarosik, Irena Mislisz, Zbigniew Rynkiewicz, Sławomir Skorupa, Paweł Wysocki, Andrzej Żylis Członkowie zarządu Prezesi kół: Sławomir Czkuj - OPEGIEKA Elbląg, Elżbieta Hajdul - Seniorzy, Tomasz Jewsienia - WBGiTR Gdańsk, Zbigniew Rynkiewicz - OPGK Gdańsk, Koło Hevelius PG - wakat, Koło środowiskowe 3M - wakat KOMISJA REWIZYJNA: Anna Anuszewska, Eugeniusz Lepacki, Sławomir Świderski SĄD KOLEŻEŃSKI: Edward Brodowski, Katarzyna Chomyj, Paweł Jędrzejewski, Tadeusz Keliński, Jarosław Kolasiński, UCZESTNICY XL WALNEGO ZABRANIA DELEGATÓW w Białymstoku: delegaci - Florian Romanowski i Ryszard Rus i z-cy delegatów: Tomasz Jewsienia i Andrzej Żylis oraz Elżbieta Hajdul - gość. NA KONIEC motto zapożyczone od JFK: Nie pytaj, co Twój oddział SGP może zrobić dla Ciebie, zapytaj, co TY możesz zrobić dla Swojego oddziału SGP?! Opracowali: Antoni Nalepa, Jerzy Stawowski, Helena Przewoska-Indyk, Ryszard Rus Bieżące informacje z działalności oddziału można śledzić na http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/
 • Honorowi członkowie oddziału

  Data publikacji: 08.05.2015
  HONOROWY CZŁONEK SGP (1989) Felczak Jerzy HONOROWY CZŁONEK SGP (1995), HONOROWY PREZES ZO SGP W GDAŃSKU (2000-2014): Stawowski Jerzy HONOROWY CZŁONEK...
 • Historia Oddziału

  Data publikacji: 06.06.2014