Idea i cele

Data publikacji: 15.05.2014

Oddział w Gdańsku swym zasięgiem obejmuje obszar dawnych województw: gdańskiego i elbląskiego.

Celem SGP jest:

zrzeszanie inżynierów i techników ze specjalnością z zakresu geodezji i kartografii oraz innych osób wymienionych w rozdziale III, współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie rozwoju techniki i produkcji, wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w zakresie bhp, ochrony pracy i zawodu, a ponadto szkolenia kadr, podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji oraz kształtowanie właściwego poziomu etyki zawodowej członków Stowarzyszenia, popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych i ekonomicznych z dziedziny geodezji i kartografii, inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń organizacyjnych i naukowo-technicznych z zagranicą, reprezentowanie w kraju i za granicą inżynierów i techników zrzeszonych w SGP.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami gospodarczymi, społecznymi i zawodowymi w dziedzinach objętych działalnością SGP, organizowanie zebrań, zjazdów, narad, konferencji naukowo-technicznych, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów, wycieczek naukowo-technicznych i rozwijanie życia towarzyskiego wśród członków, prowadzenie działalności szkoleniowej, współdziałanie w rozwoju piśmiennictwa, bibliotek oraz informacji naukowo – technicznej i ekonomicznej w dziedzinie geodezji i kartografii, współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowo-technicznymi o tym samym lub podobnym zakresie działania, współdziałanie przy podnoszeniu jakości prac geodezyjnych, prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa, inicjowanie i współdziałanie w zakresie ustalania i stosowania kryteriów kwalifikacji zawodowych oraz udzielania pomocy swym członkom w tym zakresie, udzielanie pomocy w zakresie potrzeb bytowych członków SGP, na zasadach uchwalonych przez Zjazd Delegatów SGP, opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie nagród i odznaczeń dla członków SGP, nadawanie tytułu rzeczoznawcy swym członkom, na podstawie określonego przewodu kwalifikacyjnego i prowadzenie przewodów kwalifikacyjnych związanych ze specjalnością zawodową inżynierów i techników, udzielanie i pozbawianie rekomendacji firmom i instytucjom w dziedzinach reprezentowanych przez SGP, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.