Kodeks budowlany …

Data publikacji: 16.06.2015

W ramach konsultacji społecznych zgodnie z prośbą: http://www.sgp.geodezja.org.pl/nasza-dzialalnosc/informacje/286-projekt-kodeksu-budowlanego-konsultacje – oddział gdański SGP przedłożył uwagi kol. Ryszarda Rus do wersji Ustawy z dnia ..…. r. Kodeks budowlany _ projekt z dnia 25 maja 2015 r.

1/. Bardzo dobrze, że odstąpiono od KODEKSU URBANISTRYCZNO-BUDOWLANEGO (KU-B) i ograniczono się do spraw budowlanych (KB) – tylko dlaczego KODEKS ? To taka moda w legislacji ?

2/. Podnoszony już wielokrotnie wniosek, a mianowicie BRAK DEFINICJI „Operat geodezyjny„. W naszym PGiK „operat geodezyjny” w ogóle nie występuje, a w projekcie Kodeksu Budowlanego (analogicznie jak w Prawie Budowlanym) jest lakoniczny zapis ze słownika art. 3.5) dokumentacja budowy – zgłoszenie, decyzję o pozwoleniu na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz etapów budowy, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów;

3/. Nadal nie uznaje się GEODETY uczestnikiem procesu budowlanego (art. 57) – tak jak w poprzednich wersjach KU-B geodeta również nie był uczestnikiem procesu inwestycyjno-budowlanego. To m.in. konsekwencja BRAKU geodetów w składzie Komisji Kodyfikującej Prawa Budowlanego (KKPB) !

TRZEBA WALCZYĆ DALEJ – to my geodeci „pierwsi wchodzimy na plac budowy i ostatni z niego schodzimy” czyli co NIE JESTEŚMY UCZESTNIKIEM PROCESU BUDOWLANEGO ? pytamy członków KKPB …

4/. Statystyka projektu Kodeksu Budowlanego (KB) analogicznie jak Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (KU-B) jest brutalna na 197 stronach projektu AŻ lub TYLKO 28 razy wymieniono geodezję, w tym najistotniejsza część to art. 107 – tylko DLACZEGO nie jest on samodzielnie (w całości) odniesiony do sprawy określenia zasad wydania „naszego” rozporządzenia o rodzajach i zakresie opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, a jest powiązany w § 1 z „Obiektem budowlanym, budowanym na podstawie udzielonej zgody budowlanej …”. 

5/. Proponujemy MAKSYMALNIE skupić się na treścią art. 107 § 2 i § 3 tj. opracować profesjonalne tezy tego rozporządzenia i konsekwentnie zadbać o ich realizację (nota bene wg. zasad wydawania nowej ustawy projekt takiego rozporządzenia MUSI być przedłożony do konsultacji) – pytanie DLACZEGO BRAK projektu „naszego rozporządzenia” w przepisach wprowadzających Kodeks Budowlany ?

6/. Na koniec drobna, ale istotna uwaga do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia ………………… 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. OTÓŻ w § 3. Określa się wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia – w wzorze zał. Nr 3 brak nr księgi wieczystej ! 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zgłosiło m.in. wniosek aby rozszerzono listę uczestników procesu budowlanego o inspektora nadzoru geodezyjnego …

CZYTAJ: https://geoforum.pl/?page=news&id=20251&link=co-geodeci-zmieniliby-w-kodeksie-budowlanym-&menu=46819,46868