In Memoriam

Więcej

Kol. Stefan PIOTROWSKI s. Alojzego urodził się 24 lipca 1940 roku w Wąbrzeźnie.

Absolwent ART Olsztyn - mgr inż. geodezji i urządzeń rolnych.

Od roku 1966 pracował w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Wąbrzeźnie, a następnie w Kartuzach. Od 1970 roku Kierownik Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Pucku. W 1976 roku utworzył i zorganizował w Pucku Pracownię Terenową Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego w Gdańsku, którą kierował do 1991 r., z przerwą w latach 1987 – 1990, kiedy przebywał na kontrakcie w Libii. Razem z żoną Elżbietą prowadził Biuro Usług Geodezyjnych do maja 2015 roku.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Oddział w Gdańsku od 1969 roku. W 1979 roku odznaczony został srebrną odznaką resortową „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii”.

Zmarł  6 marca 2017 roku w Pucku. Pogrzeb Śp. Stefana Piotrowskiego odbył się w dniu 11 marca 2017 roku. Rodzina oraz licznie zgromadzeni: koleżanki i koledzy pożegnali przyjaciela, dobrego, uczynnego i uczciwego Człowieka. Urna z jego prochami złożona została na Cmentarzu „Przy Zatoce” w Pucku. MOWĘ POGRZEBOWĄ w imieniu geodetów wygłosił Geodeta Powiatowy w Pucku kol. Marek Cygiert. 

Więcej

Kol. Prof. dr hab. inż. Adam ŻUROWSKI  [3.03.1929 – 25.03.2016]

Urodził się we Lwowie. W roku 1949 po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Jeleniej Górze, rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej, które ukończył w 1955 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera nauk technicznych, specjalność konstrukcje budowlane. Już w roku 1953 rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Geodezji na Wydziale Budownictwa, z którą związał się na całe swoje życie zawodowe. W latach 1959 - 1964 odbył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety, specjalność geodezja inżynieryjno-przemysłowa.

12 maja 1992 roku z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy otrzymał tytuł Profesora Nauk Technicznych.

W latach 1978 - 1981 pełnił funkcję z-cy dyrektora Instytutu Hydrotechniki, w latach 1984 - 1990 prodziekana ds. Nauki Wydziału Hydrotechniki, zaś w latach 1990 - 1993 funkcję dziekana. Od roku 1985 pełnił funkcję kierownika Katedry Geodezji.

Opublikowany dorobek naukowy obejmuje ogółem ponad 100 pozycji (19 w językach obcych) w tym 94 indywidualnych, 16 współautorskich oraz 3 książki i 4 skrypty. Prof. Adam Żurowski był autorem ponad 110 opinii i recenzji, w tym 5 opinii o nadanie tytułu naukowego profesora, 1 recenzji pracy habilitacyjnej, 4 recenzji prac doktorskich oraz 16 recenzji wydawniczych książek, podręczników i skryptów dla studentów. Autor ponad 150 opracowań i ekspertyz z dziedziny geodezji inżynieryjnej oraz pomiarów kontrolnych w budownictwie.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej znaczne było zaangażowanie profesora w organizacjach międzynarodowych i krajowych komitetach naukowych, a mianowicie w latach 1988-1992 jako przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich w 4 Komisji Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) „Pomiary hydrograficzne”, w latach 1990-1998 jako członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, zaś w latach 1982-1999 jako członek Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji PAN.

Prof. Adam Żurowski działał aktywnie w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich do którego przystąpił w 1970 roku. W latach 1972-1989 pełnił wiele funkcji, miedzy innymi przewodniczącego Głównej Komisji Morskiej w Gdańsku i Warszawie, członka Zarządu Oddziału w Gdańsku, członka Zarządu Sekcji Geodezji Przemysłowej w Warszawie, członka Zespołu Kwalifikacyjnego ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów w Warszawie. Był również organizatorem Ogólnopolskich Konferencji N-T „Geodezja w gospodarce morskiej”, współorganizatorem Konferencji N-T „Automatyzacja w geodezji” w Warszawie oraz redaktorem Biuletynu Technicznego SGP w Gdańsku. Członek Komitetu Naukowego konferencji naukowo-technicznej pt. „Geodezja dla potrzeb elektrowni jądrowych” zorganizowanej w dniach 19-21 czerwca 1986 roku w Żarnowcu na terenie budowy (nieukończonej) pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej min. Przez SGP oraz OPGK Gdańsk.

Prof. Adam Żurowski zmarł 25 marca 2016 roku w Gdańsku. Jego pogrzeb odbył się 31 marca 2016 roku. Rodzina oraz licznie zgromadzeni: wychowankowie oraz współpracownicy z Politechniki Gdańskiej, koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich pożegnali prof. Adama - przyjaciela, dobrego, uczynnego i uczciwego Człowieka podczas mszy żałobnej w Parafii Bożego Ciała w Gdańsku-Morenie.

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego SGP jako wyraz szczególnego uznania i podziękowania za współpracę i postawę wobec Stowarzyszenia, Prezes kol. Stanisław Cegielski wręczył rodzinie, przyznany pośmiertnie, Medal „Amigo Societas” (Przyjaciel Stowarzyszenia). Odczytano listy kondolencyjne w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Dziekana WILiŚ Politechniki Gdańskiej. Trumna z ciałem Prof. Adama Żurowskiego spoczęła w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Gdańsk-Łostowice. Kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia dla rodziny.

Cześć jego pamięci !

Więcej

Kol. Bogdan Różanek urodził się 25 czerwca 1935 roku w Gdyni. Wykształcenie średnie - ogólnokształcące, absolwent pomaturalnego liceum geodezyjnego. W latach 1955-1960 pracował w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni na stanowisku kreślarza Miejskiej Pracowni Geodezyjnej. Następnie jako geodeta w Wydziale Komunalnym oraz Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami. Po reorganizacji pracuje w  Biurze Geodety Miasta Gdyni, którego zostaje kierownikiem pełniąc funkcję Geodety Miasta Gdyni. W roku 1990 rozpoczyna pracę w Urzędzie Rejonowym w Gdyni. Po przejściu na emeryturę prowadził własną działalność gospodarczą.

Długoletni członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w tym w latach 1974 – 1977 członek Zarządu Oddziału gdańskiego SGP. Działał również w Kole Środowiskowym SGP w Gdyni.

Zmarł w dniu 25 listopada 2015 roku po długiej chorobie. Msza żałobna odprawiona została w dniu 27 listopada 2015 roku w kościele Jezuitów w Gdyni. Pogrzeb tego samego dnia na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. Rodzina oraz licznie zgromadzeni koleżanki i koledzy geodeci pożegnali Bogdana … "tych których kochamy zostają na zawsze w naszych sercach".

ZAPAL ZNICZ: http://gdynia.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=212502&inni=0 

Więcej

Kol. Józef GIEROŃ s. Franciszka, urodził się 10 lutego 1939 roku.

Miejsce urodzenia: Rudniki

Absolwent Politechniki Warszawskiej - mgr inż. geodeta

Główny Geodeta Wojewódzki w latach 1977 - 1989

Od roku 1967 pracował w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Wydziale Geodezji. Od 1970 roku pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Kartografii (1977 - 1984) jako Geodeta Wojewódzki i dyrektor Biura. W latach 1984 – 1989 Główny Geodeta Wojewódzki i dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Po przejściu na rentę w 1989 roku prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2001 roku do ostatnich chwil pracował w firmie rodzinnej DUKT.

Uprawnienia geodezyjne nr 38 z 1984 roku

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Oddział w Gdańsku w tym w latach 1980-1983 członek prezydium ZO SGP; 1986-1989 v-ce przewodniczący ZO SGP. Odznaczony srebrną (1978) i złotą (1980) odznakę honorowa SGP

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 1816 z 1996 roku. Członek Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku

Zmarł  31 marca 2015r. w Gdańsku. Pogrzeb Śp. Józefa Gieronia odbył się w dniu 8 kwietnia 2015 roku. Trumna z jego ciałem spoczęła w grobie na Cmentarzu Łostowice w Gdańsku. 

Więcej

Kol. Dorota, Aleksandra STUDZIŃSKA z domu Spałek urodziła się 14 marca 1956 roku w Olsztynie.

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie - Wydział Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych - mgr inż. geodeta

Długoletni pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Gdańsku.

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdyni. Do ostatnich chwil pracowała w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Oddział w Gdańsku, gdzie w latach 1995 - 1998 zostaje Sekretarzem Zarządu Oddziału. Działała również aktywnie w Kole Środowiskowym SGP w Gdyni.

Zmarła w dniu 9 września 2009 roku po ciężkiej, długiej i heroicznej walce z chorobą. Pogrzeb odbył się w dniu 12 września 2009 roku na Cmentarzu Witomino w Gdyni. Rodzina oraz licznie zgromadzeni koleżanki i koledzy pożegnali Dorotę - przyjaciela, dobrego, uczynnego i uczciwego Człowieka. Trumna z jej ciałem spoczęła w grobowcu obok przedwcześnie zmarłego męża Leszka.

„Pamięć o jej wielkim sercu, mądrości i dobroci, będzie towarzyszyć każdemu, komu dane było ją znać”

ZAPAL ZNICZ: http://gdynia.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=170838&inni=0 

NOTA BENE: Pod pseudonimem „Skoczybruzda” w biuletynie wydawanym w latach 1992-1996 publikuje swoje wiersze m.in. na 50 lecie oddziału (patrz Skoczybruzda nr 9, 10, 11 w zakładce Biuletyn). 

Więcej

Kol. Andrzej ŁASKI urodził się 2 maja 1945r. w Katowicach. 

Absolwent AGH w Krakowie - inż. geodeta (1972r.)

Od roku 1972 pracował w OPGK Katowice, a następnie od 1979 roku w OPGK Gdańsk – Zakład Terenowy w Elblągu. gdzie w latach 1991-1995 był Kierownikiem Zakładu Mapy Numerycznej - współtwórca nowych technologii. W latach 1995 – 1999 przebywał na kontraktach w Libii oraz Algierii. Własna działalność gospodarcza do 2010 roku.

Od 1972 roku członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Oddział w Katowicach, a następnie w Gdańsku. W 1995 roku odznaczony został srebrną odznaką honorowa SGP.

Zmarł  15 czerwca 2014r. w Elblągu. Pogrzeb Śp. Andrzeja odbył się w dniu 18 czerwca 2014 roku. Trumnę z ciałem zmarłego do miejsca wiecznego spoczynku na Cmentarzu Komunalnym – Dębica odprowadziła Rodzina oraz licznie zgromadzeni koleżanki i koledzy geodeci. Pożegnali przyjaciela, dobrego człowieka.

ZAPAL ZNICZ: http://www.polski-cmentarz.com/elblag/grobonet/start.php?id=detale&idg=5151883&inni=0

Więcej

Kol. Jerzy Stawowski urodził się 1 stycznia 1922 roku  w Kutnie. W 1939 roku ukończył we Włocławku Gimnazjum Techniczne. Po wojnie pobierał naukę w Liceum Mierniczym w Łodzi uzyskując dyplom technika mierniczego. Następnie ukończył kurs inżynierski organizowany przez NOT. W roku 1968 ukończył Wydział Administracji i Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując dyplom magistra prawa.

Pracę zawodową rozpoczął w zimie 1945 roku w Powiatowym Urzędzie Ziemskim w Kutnie jako pomocnik przy pracach związanych z parcelacją majątków. Następnie został oddelegowany do Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Bydgoszczy gdzie pracował jako samodzielny wykonawca, a potem kierownik grupy. W 1951 roku został przeniesiony służbowo do Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Gdańsku gdzie pełnił różne funkcje: mierniczego wykonawcy, inspektora nadzoru, kierownika referatu oraz oddziału aż do stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Funkcję tę piastował od 1960 roku aż do chwili przejścia na emeryturę w roku 1989. W tym czasie był także pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa na województwo gdańskie do wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów i założenia ewidencji gruntów.

Do Związku Mierniczych Rzeczpospolitej Polskiej wstąpił w 1948 roku, mieszkając i pracując wówczas w Chojnicach. Po przeniesieniu do Gdańska zaczął udzielać się społecznie w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, początkowo w Kole, w którym pełnił funkcję sekretarza a następnie przewodniczącego. Wybrany do Zarządu Oddziału pełnił w nim funkcję sekretarza, skarbnika, wiceprzewodniczącego, a w latach 1961-1965 i 1989-1992 Przewodniczącego Zarządu Oddziału w Gdańsku. HONOROWY PREZES oddziału gdańskiego SGP (2004 - 2014). Był przez wiele lat członkiem Zarządu Głównego SGP. W latach 1995-2004 działał w Głównym Sądzie Koleżeńskim SGP jako jego wiceprzewodniczący. Przez kilkanaście lat pracował w wojewódzkich organach Naczelnej Organizacji Technicznej.

W uznaniu zasług jakie wniósł Kol. Jerzy Stawowski w rozwój Stowarzyszenia Geodetów Polskich, XXXII Zjazd Delegatów SGP, obradujący w dniach 11-13.05.1995 roku w Kaliszu nadał Mu godność Członka Honorowego SGP. Posiadacz wielu odznaczeń państwowych resortowych i organizacji społecznych, między innymi: Krzyż Oficerski oraz Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty i Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Złota i Srebrna Odznaka Honorowa NOT, Diamentowa i Złota Odznaka Honorowa SGP.

Jerzy Stawowski zmarł 10 kwietnia 2014 r. w Gdańsku. Pogrzeb odbył się w dniu 15 kwietnia 2014 roku. Urna z prochami została złożona w grobie na Cmentarzu Łostowice w Gdańsku. 

Więcej

Kol. Zbigniew KRZYMAŃSKI urodził się 24 listopada 1942 roku.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Geodezji i Kartografii - mgr inż. geodeta.

Pracę zawodową rozpoczął w 1960 roku w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Szczytnie jeszcze przed rozpoczęciem studiów na Politechnice Warszawskiej, które ukończył w 1966 roku. W latach 1971 – 1975 pracował, a następnie kierował Powiatowym Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Braniewie. W 1975 roku powołany został na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Elblągu. Wniósł ogromny wkład w organizowanie działalności nowej jednostki administracyjno-wykonawczej, troszcząc się o właściwy dobór kadr, budowę nowej siedziby a nade wszystko o zachowanie jednolitej struktury zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Poczynione wówczas wysiłki na rzecz integrowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego były bardzo owocne, bowiem w ówczesnym woj. elbląskim powstały pierwsze w Kraju wspólne ponadresortowe ODGiKi. W 1978 roku przeszedł do pracy w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Gdańsku podejmując się kolejnego zadanie tworzenia Zakładu OPGK w Malborku. W ramach zatrudnienia w OPGK-Gdańsk w latach 1983 – 1986 wykonywał prace geodezyjne w Iraku. W kolejnych latach pracował na stanowiskach kierowniczych i nadzoru w strukturach OPGK-Gdańsk, a następnie po sprywatyzowaniu części firmy w spółce OPEGIEKA w Elblągu.

We wszystko co robił angażował bez reszty własne ambicje, swój talent i zdolności nie bojąc się ryzyka i trudności. W bezpośrednich kontaktach był niezwykle skromnym i koleżeńskim, z dużym poczuciem humoru ale też uczynnym i wrażliwym na sprawy innych ludzi wzbudzając swym postępowaniem powszechną sympatię.

Uprawnienia zawodowe:
- geodezyjne (GUGiK z 1988 r.);
- szacowania nieruchomości (Minister GPiB z 1993 r.) - rzeczoznawca majątkowy.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Oddział w Gdańsku, gdzie w latach 1977-1983 był członkiem Zarządu Oddziału. Organizował zloty geodetów resortu rolnictwa. Działał również aktywnie w Kole Zakładowym OPEGIEKA w Elblągu.

Zmarł nagle, w drodze do pracy w dniu 12 listopada 1993 roku. Rodzina oraz liczne grono kolegów geodetów żegnali Zbyszka - przyjaciela i uczciwego Człowieka - na Cmentarzu Komunalnym w Elblągu.

ZAPAL ZNICZ: www.polski-cmentarz.com/elblag/grobonet/start.php?id=detale&idg=5137572&inni=0 

NOTA BENE: Zbyszek jest autorem pierwszego logo spółki OPEGIEKA w Elblągu. 

Więcej

Kol. Ryszard SŁAWIŃSKI  urodził się w 16 października 1949 roku w Bartoszycach.

Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie - mgr inż. geodeta

Rzeczoznawca majątkowy i pośrednik w obrocie nieruchomościami - członek założyciel PSRWN.

Długoletni dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Elblągu.

Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Do ostatnich chwil pracował w spółce GiS w Elblągu.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Oddział w Gdańsku, gdzie od 1980 roku zostaje członkiem zarządu oddziału, a 2 kadencje w latach 1998-2004 Przewodniczący ZO SGP w Gdańsku. Wielokrotny delegat na Zjazdy SGP. Odznaczony srebrną (1985) i  złotą (1996) odznakę honorowa SGP.

W grudniu 2007 roku, po ciężkiej chorobie, z którą walczył do końca, odszedł nasz Kolega i Przyjaciel. W pogrzebie uczestniczyli m.in. przedstawiciele ZG SGP, koledzy geodeci pogrążeni w smutku. Trumna z ciałem Śp. Ryszarda Sławińskiego spoczęła 8 grudnia 2007 roku w grobie na cmentarzu w Korszach. 

Więcej

Kol. Antoni, Zbigniew NALEPA syn Tadeusza i Marii

Data urodzenia: 28 maj 1934 r.

Miejsce urodzenia: Bybło / powiat przemyski

Absolwent Technikum Geodezyjno-Drogowego w Jarosławiu

Absolwent Politechniki Warszawskiej - mgr inż. geodeta

Długoletni pracownik w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Gdańsku. Autor monografii OPGK w Gdańsku z okazji 40 lecia przedsiębiorstwa.

Od 1 maja 1990 r. pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Wieloletni nauczyciel geodezji - do ostatnich chwil pracował w Technikum Geodezyjnym w Gdańsku.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Oddział w Gdańsku, gdzie od 1963 do 1989 roku członek zarządu oddziału w tym w latach 1965-1974 oraz 1980-1983 Przewodniczący ZO SGP w Gdańsku. Wielokrotny delegat na Zjazdy SGP. Odznaczony złotą odznaką SGP (1972) oraz dyplomem Honorowy Zasłużony Senior SGP.

Autor wzoru "Honorowej Odznaki SGP". Współautor monografii oddziału gdańskiego SGP z lat 1946-1990.

Zmarł 13 lipca 2004 roku w Gdańsku. Pogrzeb Śp. Antoniego Nalepy odbył się w dniu 16 lipca 2004 roku. Trumna z jego ciałem spoczęła w grobie na Cmentarzu Sobieszewo w Gdańsku. Antoniego żegnało liczne grono kolegów geodetów oraz niezliczona grupa uczniów oraz absolwentów TG w Gdańsku.

GRÓB: http://www.cmentarze-gdanskie.pl/cmentarze/chapter_77037.asp?smode=2&p1oid=2CA5D380C3834E9BBA54657D1B19038E 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności