4 marca SZKOLENIE nr 1

Data publikacji: 24.01.2016

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku zaprasza 4 marca br. na szkolenie nt. „Procedury i czynności geodezyjno-administracyjne związane z przebiegiem granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości w tym ustalenie linii brzegu” jednocześnie informuje Zainteresowanych (potencjalnych uczestników), że w pierwszej kolejności, w ramach przygotowanego planu szkolenia, zostaną omówione zmiany w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (EGiB) które weszły w życie w dniu 11 stycznia 2016r.

Ponadto, z uwagi na specyfikę położenia m.in. Trójmiasta, przygotowana została informacja o zmianach w Ustawie z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji wodnej (linia brzegu morskiego oraz linia podstawowa, pas nadbrzeżny i pas techniczny – strefa przyległa). Zostanie również omówione ustalanie linii brzegu i projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych z Ustawy Prawo Wodne, wraz z wykorzystaniem do tego celu map zagrożenia i ryzyka powodziowego w Informatycznym Systemie Osłony Kraju (ISOK) oraz linia brzegu wynikająca z §82a. zmienionego Rozporządzenia w sprawie EGiB w brzmieniu od 11 stycznia 2016r.

W nadchodzących latach realizowane będą zamówienia publiczne ogłaszane przez Głównego Geodetę Kraju w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i środków wydatkowanych przez Starostwa Powiatowe dotyczące modernizacji EGiB. W ramach tych zamówień realizowana często będzie procedura ustalenia przebiegu granicy działek ewidencyjnych. Taka procedura umocowana jest również w §45. Rozporządzenia EGiB, czyli w jednostkowych opracowaniach geodezyjnych np. przy opracowaniu mapy do celów projektowych (MDCP). Jest to trudne zagadnienie, często źle stosowane lub stosowane bez podstawy prawnej. Na szkoleniu zostanie omówione ustalanie przebiegu granicy działki ewidencyjnej i najczęściej stosowane błędy w tym zakresie. Omówione zostaną zasady wznawiania znaku granicznego i wyznaczania punktu granicznego uprzednio ujawnionego w EGiB oraz procedury związane z granicami w trybie podziału (w tym przyjęcie granic nieruchomości do podziału z Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami) i ich stabilizacją, jak także najczęściej popełniane błędy w tym zakresie.

Jednodniowe szkolenie przygotowane zarówno dla służby geodezyjnej i kartograficznej (administracji) stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego jak i wykonawców prac geodezyjno-kartograficznych (które potrwa od godziny 9,00 do 15,00) zakończy dyskusja, na której w sposób szczególny zależy organizatorom, ponieważ pozwoli na rozwianie wątpliwości w sprawie najczęściej popełnianych błędów przez wykonawców oraz weryfikatorów prac. 

ZAPROSZENIE                              ZGŁOSZENIE na Szkolenie NR 1                                ZAREKLAMUJ SIĘ